Skupština opštine Opovo 14. sednica: Usvojen opštinski budžet za 2022. godinu

Skupština opštine Opovo 14. sednica: Usvojen opštinski budžet za 2022. godinu

Usvojen opštinski budžet za 2022. godinu

OPOVO, 20. decembar 2021 – Odbornici skupštine opštine Opovo usvojili su opštinski budžet za 2022. godinu kojim su ukupni prihodi i primanja utvrđeni u iznosu od 433.495.000 dinara. Iznos od 330.388.000 dinara čine tekući prihodi i primanja budžeta, a iznos od 103.107.000 dinara čine prihodi i primanja iz drugih izvora finansiranja zajedno sa prenetim sredstvima.

Sredstva stalne budžetske rezerve planirane su u iznosu od 500.000 dinara i koriste se u skladu sa čl. 70. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu. Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve donosi Opštinsko veće, na predlog Odeljenja za privredu i finansije. Sredstva tekuće budžetske rezerve planirane su u iznosu od 11 miliona dinara i koriste se za neplanirane svrhe za koje nisu utvrđene aproprijacije ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne. Odluku o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve donosi nadležni izvršni organ na predlog Odeljenja za privredu i finansije.

Kao izvestilac Predlog nacrta budžeta za 2022. godine, predsednik opštine Miloš Markov je novi opštinski budžet ocenio kao solventan, da je projektovanje urađeno u konsultaciji sa građanima, javnim ustanovama i preduzećima, a značajno uvećanje u odnosu na prethodne godine obrazložio efikasnim radom opštinske poreske administracije i konkursnim aktivnostima lokalne samouprave. Markov je istakao činjenicu da je lokalna samouprava ovu godinu startovala sa projektovanim budžetom od 280, a završila sa rekordnih 880 miliona dinara, tako da se opravdano nada da će i naredna godina biti slična ili bolja.

Markov je rekao da su godinu počeli sa ozbiljnim dugovanjima zdravstvene ustanove i komunalnog preduzeća koje su nasledili od prethodne administracije ali da su uspešno rešili sve probleme tako da sada i Dom zdravlja Opovo i JP „Mladost“ nesmetano rade.

Projektne aktivnosti na republičkim i pokrajinskim konkursima su jedan od najznačajnijih segmenata strategije lokalne samouprave, tako da će u narednom periodu prioritet biti izrade projektno – tehničkih dokumentacija kako bi se što efikasnije i ekspeditivnije konkurisalo za projekte.

Markov je analizirao godinu iza nas, taksativno obrazložio sve tačke novog budžeta, istakao uvećanja, rešavanje dugova i najavio veći broj novih projekata u narednoj godini. 

Šef odborničke grupe „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ Predrag Ginculj, podržao je predlog budžeta i ujedno, kao pokrajinski poslanik, predstavio odbornicima pokrajinski budžet za 2022. godinu.

Urbanizam i prostorno planiranje (Upravljanje građevinskim zemljištem / Izrada planova detaljne regulacije) – 9.850.000; Komunalne delatnosti (Upravljanje održivim javnim osvetljenjem / Održavanje javnih zelenih površina / Zoohigijena / Održavanje grobalja / Vodosnabdevanje / Sufinansiranje izgradnje trafostanice / Izgradnja ograde na grobljima u Opovu i Barandi / Izgradnja objekta pijace u Opovu) – 44.970.000; Lokalni ekonomski razvoj (Mere aktivne politike zapošljavanja / Podrška ekonomskom razvoju i promociji preduzetništva / Izrada lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti) – 3.600.000; Razvoj turizma (Upravljanje razvojem turizma / Promocija turističke ponude) – 3.000.000; Poljoprivredni i ruralni razvoj (Mere podrške ruralnom razvoju / Uređenje poljoprivrednog zemljišta komasacijom u KO Baranda) – 6.500.000; Zaštita životne sredine (Upravljanje zaštitom životne sredine / Projekat sanacije divlje deponije Jer u Sefkerinu / Programi i planovi iz oblasti zaštite životne sredine) – 9.450.000; Org. Saobraćaja i saobraćajne infrastrukture (Upravljanje i održ. Saob. Infrastrukture / Izrada projektno – tehničke dokumentacije raskrsnice sa kružnim tokom u naseljenom mestu Sefkerin / Asfaltiranje ulica u naseljenim mestima) – 28.908.000; Predškolsko vaspitanje (Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja / Dogradnja objekta PU Bambi u Sefkerinu) – 81.508.000; Osnovno obrazovanje (Realizacija delatnosti osnovnog obrazovanja) – 21.535.000; Socijalna i dečja zaštita (Jednokratne i drugi oblici pomoći / Dnevne usluge u zajednici / Podrška relaizacije programa Crvenog krsta / Podrška deci i porodici sa decom) – 23.604.000; Zdravstvena zaštita (Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite) – 20.310.000; Razvoj kulture i informisanja (Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture / Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva / Unapređenje sistema očuvanja kulturno-istorijskog nasleđa / Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja) – 27.307.000; Razvoj sporta i omladine (Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima / Sprovođenje omladinske politike / Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sportsko rekreativni kompleks u Sefkerinu / Izgradnja mini pič sportskog terena u Sefkerinu) – 11.135.000; Opšte usluge lokalne samouprave (Funkcionisanje lokalne samouprave / Funkcionisanje mesnih zajednica / Servisiranje javnog duga / Tekuća budžetska rezerva / Stalna budžetska rezerva / Upravljanje u vanrednim situacijama) – 111.943.000; Politički sistem lokalne samouprave (Funkcionisanje Skupštine / Funkcionisanje izvršnih organa) – 25.875.000; Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije (Unapređenje energetske efikasnosti objekata) – 4.000.000.

U cilju efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja poslova Prvobranilaštva usvojen je Odluka o ustupanju obavljanja delova poslova prvobranilaštva Gradu Pančevu. Takođe, usvojena je Odluka o sprovođenju Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Mladost“ Opovo. Postupak sprovođenja konkursa obavlja Komisija za imenovanje direktora Javnog preduzeća. Uslovi za imenovanje direktora su navedeni u tekstu javnog konkursa, a prijave o dokazima o ispunjenosti uslova podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o javnom konkursu u Službenom glasniku Republike Srbije. Ovaj javni konkurs objavljuje se u Službenom glasniku Republike Srbije, Opštinskom službenom glasniku Opštine Opovo, dnevnim novinama Dnevnik, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Opovo www.opovo.org.rs , s tim što se mora navesti kada je oglas o javnom konkursu objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije.

Godišnja doba: Sutra počinje zima

Godišnja doba: Sutra počinje zima

Sutra počinje zima

Srbija, 20. Decembar 2021
Zima počinje sutra, u 16 sati i 59 minuta, saopštilo je Astronomsko društvo “Ruđer Bošković” iz Beograda.
U istom trenutku za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti počinje leto.
Na dan početka zime, obdanica je najkraća, a noć najduža.
Tog dana, Sunce u Beogradu izlazi u 7:12, a zalazi u 15:59, što znači da će obdanica trajati 8 sati i 47 minuta, a noć 15 sati i 13 minuta.
Kako se podseća, 21. decembar je 355. dan u 2021. godini koja, kao prosta, ima 365 dana.