JP Mladost: Obaveštenje o neradnom danu

JP Mladost: Obaveštenje o neradnom danu

Obaveštenje o neradnom danu

Opovo, 10. novembar 2022
U skladu sa odredbama Zakona o državnim i drugim praznicima Republike Srbije, JP Mladost obaveštava svoje korisnike da je sutra, u petak 11.11.2022. godine neradni dan kada se obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu i JP Mladost Opovo neće raditi.

Dežurnu službu vodovoda za hitne intervencije građana možete dobiti na broj telefona 066 8178 820.

Autobuska stanica Opovo: Sutra nedeljni red vožnje

Autobuska stanica Opovo: Sutra nedeljni red vožnje

Sutra nedeljni red vožnje

Opovo, 10. novembar 2022
U skladu sa odredbama Zakona o državnim i drugim praznicima Republike Srbije, Autobuska stanica Opovo obaveštava putnike da je sutra, u petak 11.11.2022. godine neradni dan kada se obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu i svi autobusi će se saobraćati po nedeljnom redu vožnje.

 

OŠ „Dositej Obradović“ Opovo: Dan škole i jubilej 40 godina od početka rada nove školske zgrade (video)

OŠ „Dositej Obradović“ Opovo: Dan škole i jubilej 40 godina od početka rada nove školske zgrade (video)

Dan škole i jubilej 40 godina od početka rada nove školske zgrade

OPOVO, 9. novembar 2022 – Ovogodišnji dan opovačke osnovne škole prati i jubilej izgradnje i početka rada u novoj školskoj zgradi. Tačno pre 40 godina opovački osnovci su se preselili iz stare škole koja je bila smeštena u vili Mis Helena u novi moderan objekat.
Predsednik opštine Miloš Markov prosvetu i obrazovanje ističe kao jedan od najvažnijih prioriteta podrške lokalne samouprave.
„Danas smo ovde na obeležavanju Dana škole u Opovu, a ujedno je to i jubilej 40 godina od izgradnje objekta škole, tako da danas imamo više razloga za okupljanje i jednu simboličnu proslavu. Mi kao lokalna samouprava blisko sarađujemo sa školom gde nam je obrazovanje svakako jedan od prioriteta na nivou lokalne samouprave. Pomaćemo na one načine na koje u saradnji sa predstavnicima škole definišemo kao prioritete. Zajednički, pre svega infrastrukturno, opremamo naše škole. U ovom ternutku u Sakulama se radi zamena kotla i dogradnja kotlarnice i cilj nam je da školski objekti budu što uslovniji i za decu i za prosvetne radnike. To je neka naša politika koja je bila u prethodnom periodu i tako će biti i ubuduće“, poručio je Markov.

Dan škole u Opovu 2022; Foto/Glas Opova

Povodom Dana škole i jubileja priređena je priredba u svečanoj sali gde su program izveli učenici uz podršku svojih nastavnika, a među zvanicama su bili predstavnici lokalne samouprave zajedno sa predsednikom opštine, direktori javnih ustanova i preduzeća i druge javne ličnosti iz kulturnog i društvenog života naše opštine.
U okviru priredbe nastupio je školski hor, bilo je recitala, dramskih komada, folklora, a po prvi put nastupila je i grupa nastavnika koja je odsvirala i otpevala jednu pesmu što je naišlo na veliko odobravanje učenika i gostiju.
Direktor škole Slaviša Miškov ističe značaj ove prosvetne ustanove koja više od 250 godina prosvećuje generacije Opova i naše opštine.
„Dan škole i mislim da su svi koji su bili prisutni zadovoljni i da su uživali gledajući našu decu i ovo je prilika da se opet posle nekoliko godina ovako okupljamo i uživo proslavimo Dan škole. Četrdeset godina je kako je ova zgrada useljena, veliki jubilej, iako imamo još mnogo većih jubileja kao što je 250 godina postojanja školstva i odprilike je tako u svim našim naseljenim mestima. Veoma smo srećni zbog toga i trudićemo se da unapredimo naš rad i malo se postaramo i oko toga da se malo ova školska zgrada, posle 40 godina, preuredi i renovira, i da bude još prijatnija za boravak naše dece“, izjavio je Miškov za Glas Opova.
Nekadašnaj Osnovna škola „Moše Pijade“ sada nosi naziv po najznačajnijem srpskom prosvetitelju Dositeju Obradoviću. Poslednjih tri decenije ova školska ustanova je bila matična škola sa izdvojenim odeljenjima u Sakulama, Barandi i Sefkerinu, dok od ove godine, nedavnom reorganizacijom, Opovo je matična škola sa jednim izdvojenim odeljenjem u Sefkerinu.

 

Bezbednost u saobraćaju: Postavljanje usporivača brzine (video)

Bezbednost u saobraćaju: Postavljanje usporivača brzine (video)

Postavljanje usporivača brzine 

OPOVO, 9. novembar 2022 – U okviru programa bezbednosti u saobraćaju startovali su radovi na postavljanju usporivača brzine na uličnim kolovozima.

Postavljanje i montiranje usporivača brzine, radnici Javnog preduzeća „Mladost“ započeli su od ulice Žarka Zrenjanina u Opovu, a radove su obišli predsednik opštine Miloš Markov i predsednik Skupštine opštine Opovo Nenad Josić.

Ispred komunalnog preduzeća Igor Vujić je najavio ovu akciju na teritoriji cele opštine.

„Iz bezbednosnih razloga, bezbednosti u saobraćaju a posebno bezbednosti dece, danas je nastavljeno postavljanje usporivača brzine. JP „Mladost“ izvodi radove, danas počinjemo sa naseljenim mestom Opovo gde ćemo postaviti dva usporivača brzine, a od sutra nastavljamo sa postavljanjem i u ostalim naseljenim mestima Opštine Opovo“, izjavio je Vujić.

Usporivači brzine ili ležeći policajci su horizontalne fizičke prepreke kojima se vozači primoravaju na kretanje manjom brzinom na pojedinim delovima putne ili ulične mreže, a povod za njihovo postavljanje je da se kroz smanjenje brzine utiče na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda.

 

Agencija za bezbednost saobraćaja: Javni poziv za podnošenje zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor

Agencija za bezbednost saobraćaja: Javni poziv za podnošenje zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor

Beograd, 8. Novembar 2022
Na osnovu čl. 6. i čl.12. st.1. Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor (,,Službeni glasnik RS” broj 107/22);

 1. Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica na teritoriji Republike Srbije koja ispunjavaju uslove u skladu sa čl.6. Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor, da zaključno sa 30. novembrom 2022. godine podnesu zahtev Agenciji za bezbednost saobraćaja za subvencionisanu dodelu.
 2. Modeli i tipovi traktora za koje se vrši subvencionisana dodela ramova su;

IMT: 533, 539, 540, 542, 549

 1. Podnosioci zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor moraju ispunjavati sledeće uslove:

 

(1)       za pravna lica i preduzetnike – naziv i sedište, matični broj i PIB, Izvod iz Registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje, ime i prezime, broj telefona i e-mejl adresu kontakt osobe;

(2)       za fizička lica – ime i prezime, adresu stanovanja, JMBG, kontakt telefon i e-mejl;

 1. potvrda da protiv pravnog lica nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija, u skladu sa propisima kojim se uređuju stečaj i likvidacija i da nije pokrenut postupak prinudne likvidacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i drugih oblika organizovanja;
 2. potvrda da pravno lice ili preduzetnik nema pravosnažnu sudsku ili upravnu meru zabrane obavljanja delatnosti ili osudu zbog privrednog prestupa;
 3. dokaz da je pravno lice ili preduzetnik izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, odnosno da je zaključio sporazum o reprogramu o isplati poreskog duga, s tim da ukupan iznos poreskog duga po sporazumu o reprogramu o isplati poreskog duga ne može da iznosi više od 500.000 dinara na dan podnošenja zahteva, kao i dokaz da obaveze po reprogramu o isplati poreskog duga izmiruje redovno, odnosno da nema neizmirenih obaveza po reprogramu o isplati poreskog duga na dan podnošenja zahteva;
 4. potvrda da je fizičko lice izmirilo sve obaveze po osnovu poreza na imovinu;
 5. Saobraćajna dozvola i fotografija (prednja strana) traktora za koji se dodeljuje zaštitni ram;

 

7)        za pravna lica – overeni OP obrazac lica ovlašćenog za zastupanje;

 

IV      Potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama ne mogu biti starije od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

 

V       Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji.

Korisnik subvencije je u obavezi da original saobraćajne dozvole dostavi na uvid prilikom preuzimanja subvencionisanog rama.

 

VI       Podaci iz službenih evidencija iz stava 3. tačka 1) podtačka (1) i tač. 2)–5) i 7) ovogjavnog poziva,  pribavljaju se po službenoj dužnosti, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama dostavljanjem izjave koja je propisana u Prilogu 1. Uredbe, a čini sastavni deo i ovog javnog poziva.

 

VII      Nepotpuni zahtevi, odnosno zahtevi uz koje nije dostavljena dokumentacija koja je propisana stavom 4. ovog člana neće biti uzeti u razmatranje.

 

VIII     Zahtev iz stava 1. ovog podnose se na Obrascu 1. ili na Obrascu 2. koji su sastavni deo javnog poziva.

 

IX    Rok za podnošenje zahteva je 30.11.2022 godine. Javni poziv će biti objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji Agencije za bezbednost saobraćaja www.abs.gov.rs.

 

Zahtevi koji su pristigli posle navedenog roka, neće biti razmatrani.

 

X        Zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama podnosi se Agenciji za bezbednost saobraćaja u zatvorenoj koverti, na adresu: Agenciji za bezbednost saobraćaja, Bulevar

Mihaila Pupina 2, 11070 Novi Beograd, sa naznakom:,,Zahtev za subvencionisanu dodelu novog zaštitnog rama”.

 

Agencija ne odgovara za bilo kakvu posledicu ukoliko podnosilac zahteva ne navede naziv, adresu i predmet javnog poziva na koverti.

 

XI  Obavezuje se korisnik subvencije da izvrši uplatu Republičke administrativne takse i to (330 za zahtev i 570 za rešenje) što  u ukupnom iznosu od 900,00 dinara prema tarifnim brojevima 1. stav 1. i 9. stav 1, iz Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RSˮ, br. 43/03, 51/03 – ispravka, 61/05, 101/05 – dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 – dr. zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18 – ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19 – ispravka, 144/20 i 62/21 – usklađeni din. izn.).

Taksa se u ukupnom iznosu od 900,00 dinara plaća prema sledećim instrukcijama:

Svrha plaćanja: Republička administrativna taksa
Primalac: Budžet Republike Srbije
Iznos: 900,00 dinara
Račun primaoca: 840-29779845-18
Poziv na broj: 59-013

 

XII Dodatne informacije u vezi sa ovim javnim pozivom zainteresovana lica mogu dobiti na  e-mail: subvencijaram@abs.gov.rs i putem broja telefona: 0113014442.

 

NAPOMENA:

Sastavni deo javnog poziva čine:

 1. Zahtev (Obrazac 1) – ako je podnosilac fizičko lice (pdf)
 2. Zahtev (Obrazac 2) – ako je podnosilac pravno lice (pdf)
 3. Prilog 1  (pdf)