Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama: Narandžasti performans u opovačkom parku (video)

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama: Narandžasti performans u opovačkom parku (video)

Narandžasti performans u opovačkom parku

 

OPOVO, 25. novembar 2022 – Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u opovačkom parku kod fontane, žene zaposlene u Opštinskoj upravi Opovo, Centru za socijalni rad Opovo i Opštinske narodne biblioteke Opovo, organizovale su performans u cilju podsećanja i skretanja pažnje na ovaj problem.

Oko fontane poređano je 23 para narandžastih ženskih cipela, u boji koja je simbol borbe protiv nasilja nad ženama, uz transparente sa porukama stop nasilju nad ženama.

Akciji su se pridružili funkcioneri lokalne samouprave sa predsednikom opštine Milošem Markovim i zajedno sa aktivistkinjama pored svakog para cipela položili po cvet narandžastog gerbera.

Narandžasti performans u opovačkom parku;Foto/Glas Opova

Zamenica predsednika opštine i koordinator ove akcije Anka Simin Damjanov istakla je važnost kontinuiranog aktivizma i edukacije na ovu temu.

„Kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ počinje danas, 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, a završava se 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. Današnjim performansom smo hteli da se setimo svih žrtava nasilja u porodici. Ova 23 narandžasta para cipela predstavljaju 23 ubijene žene koje su mučene i ubijene ove 2022. godine. Nažalost, ove brojke rastu, što je veliki problem i moramo ovog da se setimo, ne samo tokom 16 dana aktivizma, već 365 dana u godini da pričamo o ovoj temi i da radimo na edukaciji društva u kojem živimo. Ovim putem hoću da ohrabrim sve žene žrtve nasilja da prijave svoje mučitelje. Mi kao lokalna zajednica tu smo da ih podržimo, zaštitimo i usmerimo ka ustanovama koje će im pružiti zaštitu za dalje“, poručila je Simin Damjanov.

“16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” je globalna, svetska kampanja, koja obuhvata pet važnih međunarodnih datuma koji povezuju žene, nasilje i ljudska prava:

  1. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

1. decembar – Svetski dan borbe protiv AIDS-a

3. decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetima

6. decembar – Godišnjica Montrealskog masakra

10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava

FK Omladinac Opovo: Obeležavanje jubileja 95 godina kluba

FK Omladinac Opovo: Obeležavanje jubileja 95 godina kluba

Obeležavanje jubileja 95 godina kluba
OPOVO, 25. novembar 2022 – Povodom obeležavanja jubileja, 95 godina od osnivanja Fudbalskog kluba „Omladinac 1927“ iz Opova, u nedelju 27. novembra u 13:00 časova, odigraće se prijateljska utakmica između Omladinca i Spartaka 1911 iz Debeljače.
Klub poziva sve ljubitelje fudbala da dođu na utakmicu i svojim prisustvom uveličaju proslavu.

Skupština opštine Opovo: Usvojen treći rebalans opštinskog budžeta

Skupština opštine Opovo: Usvojen treći rebalans opštinskog budžeta

Usvojen treći rebalans opštinskog budžeta

OPOVO, 25. novembar 2022 – Na 22. sednici Skupštine opštine Opovo razmatrano je i usvojeno devet tačaka dnevnog reda, među kojima kao najznačajniju izdvajamo treći rebalans opštinskog budžeta za 2022. godinu.

Treći ovogodišnji rebalans obrazložio je predsednik opštine Miloš Markov koji je istakao da je rebalans rezultat pre svega uvećanja prihoda.

Predsednik opštine Miloš Markov istakao da je rebalans rezultat pre svega uvećanja prihoda; Foto/Glas Opova

Predlogom Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Opovo za 2022. godinu (rebalans III) vrši se usklađivanje prihoda i rashoda i izdataka budžeta opštine Opovo, na višem nivou u odnosu na prethodni plan. Iznos od 595.289.139 dinara sada je projektovan na nivou od 622.422.139 dinara, a povećanje je rezultat uvećanja prihoda iz budžeta u iznosu od 20.038.000 dinara i uvećanja prihoda iz ostalih izvora u iznosu od 7.095.000 dinara.

Povećani su prihodi iz kategorije „porezi“ i prihodi od imovine, a transferna sredstva su usklađena sa odobrenim namenskim transferima na osnovu ugovora sa republičkim i pokrajinskim organima. Na rashodnoj strani izvršeno je preusmeravanje  i povećanje pojedinih aproprijacija za koje je utvrđeno da neće biti dovoljne za pokriće očekivanih rashoda do kraja tekuće godine: održavanje javnih zelenih površina i grobalja, održavanje lokalnih puteva, nabavka novogodišnjih paketića, stalni troškovi, usluge po ugovoru, itd. Povećane su i aproprijacije za budžetske korisnike: Dom zdravlja Opovo (1.300.360 dinara), Oš „Dositej Obradović“ Opovo (2.710.000), PU „Bambi“ Opovo (1.020.000), mesne zajednice (2.262.000), Opštinska narodna biblioteka Opovo (210.000).

Otvorena je aproprijacija za novog budžetskog korisnika OŠ „Zoran Petrović“ Sakule preusmeravanjem sredstava sa aproprijacije OŠ „Dositej Obradović“ u iznosu od 1.153.000 dinara i odobravanjem dodatnih 190.000 dinara. Takođe, otvorene su aproprijacije za realizaciju sledećih rashoda: sanacija parking prostora u ulici Bratstva jedinstva u Opovu (2.000.000), nabavka vertikalne saobraćajne signalizacije (922.000), sanacija platoa i pešačkih staza u Sakulama (560.000), tehnički prijem objekta zelene pijace u Opovu (800.000), projektno tehnička dokumentacija za kapelu u Sefkerinu (180.000) i rukometne terene u Barandi i Sefkerinu (200.000), nabavka tablica za ulice i kućne brojeve (130.000).

Pored već planiranih, transferna sredstva obezbeđena su i za realizaciju projekta „Krug podrške“ (6.000.000) i za izradu LAP-a za unapređenje položaja Roma u oblasti stanovanja u opštini Opovo (400.000). Opštinska narodna biblioteka ostvarila je na konkursima dodatnih 700.000 dinara za organizaciju likovne kolonije, kreativnih radionica i koncerta.

Usvajanjem Plana razvoja opštine Opovo 2022 – 2029 doneto je Rešenje o formiranju Koordinacionog tima za izradu Plana razvoja opštine Opovo. Predsednik koordinacionog tima je Dragan Ugrinov, a članovi su Anka Simin Damjanov, Ankica Jožika, Slavko Mančev, Rade Cvetanović, Ivana Vlah i Goran Fogl.

Zadaci koordinacionog tima su organizovanje i koordiniranje svim aktivnostima u vezi sa izradom Plana razvoja, praćenja redosleda i dinamike aktivnosti za izradu Plana razvoja; Utvrđivanje obuhvata tematskih radnih grupa i nadzor nad njihovim radom, odlučivanje o formiranju užih timova unutar tematskih radnih grupa po potrebi; Odlučivanje o obuhvatu, dinamici i načinu rada partnerskih foruma; Razmatranje i davanje saglasnosti na predloge tematskih radnih grupa za sadržinu Plana razvoja (pregled i analiza stanja, prioriteti, ciljevi, mere); Osiguravanje i zastupanje interesa Opštine i pružanje informacija javnosti u procesu izrade Plana razvoja, a naročito u saradnji sa partnerskim forumom; Informisanje Veća i Skupštine opštine o procesu izrade Plana razvoja i davanje instrukcija tematskim radnim grupama u skladu sa stavovima veća i Skupštine; Obezbeđivanje uključenosti organizacionih jedinica Opštinske uprave, odnosno osiguravanje nesmetanog prosleđivanja informacija od značaja za izradu Plana razvoja od strane uprave ka tematskim radnim grupama; Osiguravanje direktne veze sa Opštinskim operativnim planovima, projektima i budžetom; Preduzimanje korektivnih mera, po potrebi, u cilju uspešne izrade Plana razvoja.

Takođe, doneto je i Rešenje o formiranju Tematskih radnih grupa za izradu Plana razvoja opštine Opovo 2022 – 2029. Određeni su članovi i koordinatori tematskih radnih grupa za lokalni ekonomski / privredni razvoj, društveni razvoj i urbani razvoj i zaštitu životne sredine / komunalne delatnosti. Odlukom o sprovođenju javne rasprave određuje se sprovođenje javne rasprave o Nacrtu Plana razvoja opštine Opovo za period 2022 – 2029.

Odlukom o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju opštine Opovo utvrđuju se elementi poreza na imovinu na teritoriji opštine Opovo: stope za obračun poreza na imovinu za obveznike koji vode poslovne knjige i za obveznike koji ne vode poslovne knjige; zone, sa naznakom zone koja se smatra najopremljenijom na teritoriji opštine Opovo; koeficijentima za utvrđivanje osnovice poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u slučaju iz člana 6. stav 8. Zakona o porezima na imovinu; stopa amortizacije na vrednost nepokretnosti koja je predmet poreza na imovinu za obveznike koji ne vode poslovne knjige. Ovom odlukom stope poreza ostaju nepromenjene u odnosu na prošlu godinu, dok su zone sada precizno određene. Ova Odluka biće objavljena na zvaničnom sajtu Opštine Opovo www.opovo.org.rs

22. sednica Skupštine opštine Opovo; Foto/Glas Opova

Usvojena je i Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji opštine Opovo. Prosečnu cenu odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji jedinice lokalne samouprave, utvrđuje svaka jedinica lokalne samouprave aktom nadležnog organa i na osnovu cena ostvarenih u prometu odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu od 1. oktobra godine koja prethodi tekućoj godini do 30. septembra tekuće godine za koju se utvrđuje porez na imovinu.

Na teritoriji opštine Opovo određene su četiri zone za utvrđivanje poreza na imovinu u zavisnosti od komunalne opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima opštine Opovo, odnosno radnim zonama i drugim sadržajem u naselju, i to: prva, druga, treća i četvrta zona (seosko područje), s tim da je prva zona utvrđena za najopremljeniju zonu.

Prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji opštine Opovo u odnosu na grupu nepokretnosti i zonu biće objavljene na zvaničnom sajtu Opštine Opovo www.opovo.org.rs

Na sednici su usvojene i odluke o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije, Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Opovo, Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Opovo za period 2022 – 2025. godine, kao i donošenje Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Opovo i usvajanje godišnjeg Izveštaja o radu PU „Bambi“ Opovo, godišnjeg Izveštaja o radu direktora PU „Bambi“i Izveštaja o radu timova za radnu 2021/2022 godinu.

Ministarstvo finasija:  Prijavljivanje za 5.000 dinara pomoći od 1. decembra

Ministarstvo finasija: Prijavljivanje za 5.000 dinara pomoći od 1. decembra

Prijavljivanje za 5.000 dinara pomoći od 1. decembra

BEOGRAD, 25. novembra (Tanjug) – Ministar finasija Siniša Mali izjavio je da će prijavljivanje za novu jednokratnu pomoć države od 5.000 dinara namenjene mladima početi 1. decembra i trajaće do 15 decembra.

“Svi mladi od 16 do 29 godina mogu da se prijave kako je predsenik obećao. Prijavljivanje je jednostvano, kao i ranije, broj lične katre i matični broj, izaberete banku u koju ćemo da uptalimo novac i mi ćemo već od 16. do 20. decembra svima isplatiti”, objasnio je Mali.
Naveo je da je prve dve pomoći od po 100 evra primilo 1.060.000 mladih u Srbiji i da zato očekuje da će i ovog puta interesovanje biti veliko.

On je podsetio da će od 1. januara penzioneri imati još 12,9 procenata uvećenja penzija, što je sa prethodnim uvehcanjem od devet procenata sa početka novembra, kumulativno povećanje od 20,1 odsto za 2023. godinu.

Mali je dodao da će od početka neredne godine biti uvećane plate u javnom sektoru za 12,5 odsto, kao i minimalna zarada za 14,3 procenta, što znači da će minimalac biti iznad 40.000 dinara i da će “pogurati” plate naviše.

“Mi ćemo u decembru ove godine imati prosečnu platu od 720 evra, a u decembru naredne godine sa ovim povećanjima biće 820 evra. Prosečna pnezija u Srbiji će u decembru biti oko 280 evra, a u decembru naredne godine će biti 320 evra sa povećanjima”, rekao je Mali.

Istakao je da je Srbija bez obzira na krizu i sve izdatke likvidna i da jutros u budžetu ima 303 milijarde dinara.

“Uprkos inflaciji i krizi nismo zaustavili ni jednu investiciju, a s druge strane ulažemo i poboljšavamno životni standard građana. Imaćemo 3,9 milijardi evra direktnih stranih investicija i zato je važno da ne stanemo sa izgradnjom autoputeva i brzih pruga, jer to privlači investitore”, rekao je Mali.

Napomenuo je da je u ovoj krizi najvažnije da se izborimo za to da nema otpuštanja, da ljudi zadrže radna mesta, da se zadrži stabilnost ekonomije, kako bismo nakon završteka konflikta u Ukrajini i izalska iz krize nastavili sa visokim stopama rasta koje smo imali pre krize.

Prijavljivanje za 5.000 dinara pomoći od 1. decembra

Sportski vikend: Na programu košarkaši i košarkašice

Sportski vikend: Na programu košarkaši i košarkašice

Na programu košarkaši i košarkašice

OPOVO, 25. novembar 2022 – Fudbaleri su završili svoje jesenje polusezone, ali ćemo tokom zime pratiti košarkaše i košarkašice.
Seniori i pioniri U15 Opova 99 ovog vikenda su slobodne ekipe, tako da će u subotu na parket izaći samo pioniri U14, koji će u Opovu odigrati meč sa starčevačkim Borcem.
I mlađe pionirke Agros Basketa su u ovom kolu domaćini i dočekuju ekipu Sopota, dok će pionirke gostovati na Bežanijskoj Kosi gde će se sastati sa Div Basketom.

KOŠARKA: KSV KL U14 pioniri 2009 – D / 6. kolo
Opovo, 26. novembar (subota) 14:30h; OPOVO 99 – BORAC (Starčevo)

KOŠARKA: Regionalna liga KSB pionirke / grupa 2 / 5. kolo
Beograd (Bežanijska Kosa), 26. novembar (subota) 19:00h; DIV BASKET – AGROS BASKET (Opovo)

KOŠARKA: Regionalna liga KSB mlađe pionirke / grupa 2 / 4. kolo
Opovo, 27. novembar (nedelja) 18:00; AGROS BASKET – SOPOT 2