Skupština opštine Opovo: Usvojen treći rebalans opštinskog budžeta

25/11/2022

Usvojen treći rebalans opštinskog budžeta

OPOVO, 25. novembar 2022 – Na 22. sednici Skupštine opštine Opovo razmatrano je i usvojeno devet tačaka dnevnog reda, među kojima kao najznačajniju izdvajamo treći rebalans opštinskog budžeta za 2022. godinu.

Treći ovogodišnji rebalans obrazložio je predsednik opštine Miloš Markov koji je istakao da je rebalans rezultat pre svega uvećanja prihoda.

Predsednik opštine Miloš Markov istakao da je rebalans rezultat pre svega uvećanja prihoda; Foto/Glas Opova

Predlogom Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Opovo za 2022. godinu (rebalans III) vrši se usklađivanje prihoda i rashoda i izdataka budžeta opštine Opovo, na višem nivou u odnosu na prethodni plan. Iznos od 595.289.139 dinara sada je projektovan na nivou od 622.422.139 dinara, a povećanje je rezultat uvećanja prihoda iz budžeta u iznosu od 20.038.000 dinara i uvećanja prihoda iz ostalih izvora u iznosu od 7.095.000 dinara.

Povećani su prihodi iz kategorije „porezi“ i prihodi od imovine, a transferna sredstva su usklađena sa odobrenim namenskim transferima na osnovu ugovora sa republičkim i pokrajinskim organima. Na rashodnoj strani izvršeno je preusmeravanje  i povećanje pojedinih aproprijacija za koje je utvrđeno da neće biti dovoljne za pokriće očekivanih rashoda do kraja tekuće godine: održavanje javnih zelenih površina i grobalja, održavanje lokalnih puteva, nabavka novogodišnjih paketića, stalni troškovi, usluge po ugovoru, itd. Povećane su i aproprijacije za budžetske korisnike: Dom zdravlja Opovo (1.300.360 dinara), Oš „Dositej Obradović“ Opovo (2.710.000), PU „Bambi“ Opovo (1.020.000), mesne zajednice (2.262.000), Opštinska narodna biblioteka Opovo (210.000).

Otvorena je aproprijacija za novog budžetskog korisnika OŠ „Zoran Petrović“ Sakule preusmeravanjem sredstava sa aproprijacije OŠ „Dositej Obradović“ u iznosu od 1.153.000 dinara i odobravanjem dodatnih 190.000 dinara. Takođe, otvorene su aproprijacije za realizaciju sledećih rashoda: sanacija parking prostora u ulici Bratstva jedinstva u Opovu (2.000.000), nabavka vertikalne saobraćajne signalizacije (922.000), sanacija platoa i pešačkih staza u Sakulama (560.000), tehnički prijem objekta zelene pijace u Opovu (800.000), projektno tehnička dokumentacija za kapelu u Sefkerinu (180.000) i rukometne terene u Barandi i Sefkerinu (200.000), nabavka tablica za ulice i kućne brojeve (130.000).

Pored već planiranih, transferna sredstva obezbeđena su i za realizaciju projekta „Krug podrške“ (6.000.000) i za izradu LAP-a za unapređenje položaja Roma u oblasti stanovanja u opštini Opovo (400.000). Opštinska narodna biblioteka ostvarila je na konkursima dodatnih 700.000 dinara za organizaciju likovne kolonije, kreativnih radionica i koncerta.

Usvajanjem Plana razvoja opštine Opovo 2022 – 2029 doneto je Rešenje o formiranju Koordinacionog tima za izradu Plana razvoja opštine Opovo. Predsednik koordinacionog tima je Dragan Ugrinov, a članovi su Anka Simin Damjanov, Ankica Jožika, Slavko Mančev, Rade Cvetanović, Ivana Vlah i Goran Fogl.

Zadaci koordinacionog tima su organizovanje i koordiniranje svim aktivnostima u vezi sa izradom Plana razvoja, praćenja redosleda i dinamike aktivnosti za izradu Plana razvoja; Utvrđivanje obuhvata tematskih radnih grupa i nadzor nad njihovim radom, odlučivanje o formiranju užih timova unutar tematskih radnih grupa po potrebi; Odlučivanje o obuhvatu, dinamici i načinu rada partnerskih foruma; Razmatranje i davanje saglasnosti na predloge tematskih radnih grupa za sadržinu Plana razvoja (pregled i analiza stanja, prioriteti, ciljevi, mere); Osiguravanje i zastupanje interesa Opštine i pružanje informacija javnosti u procesu izrade Plana razvoja, a naročito u saradnji sa partnerskim forumom; Informisanje Veća i Skupštine opštine o procesu izrade Plana razvoja i davanje instrukcija tematskim radnim grupama u skladu sa stavovima veća i Skupštine; Obezbeđivanje uključenosti organizacionih jedinica Opštinske uprave, odnosno osiguravanje nesmetanog prosleđivanja informacija od značaja za izradu Plana razvoja od strane uprave ka tematskim radnim grupama; Osiguravanje direktne veze sa Opštinskim operativnim planovima, projektima i budžetom; Preduzimanje korektivnih mera, po potrebi, u cilju uspešne izrade Plana razvoja.

Takođe, doneto je i Rešenje o formiranju Tematskih radnih grupa za izradu Plana razvoja opštine Opovo 2022 – 2029. Određeni su članovi i koordinatori tematskih radnih grupa za lokalni ekonomski / privredni razvoj, društveni razvoj i urbani razvoj i zaštitu životne sredine / komunalne delatnosti. Odlukom o sprovođenju javne rasprave određuje se sprovođenje javne rasprave o Nacrtu Plana razvoja opštine Opovo za period 2022 – 2029.

Odlukom o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju opštine Opovo utvrđuju se elementi poreza na imovinu na teritoriji opštine Opovo: stope za obračun poreza na imovinu za obveznike koji vode poslovne knjige i za obveznike koji ne vode poslovne knjige; zone, sa naznakom zone koja se smatra najopremljenijom na teritoriji opštine Opovo; koeficijentima za utvrđivanje osnovice poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u slučaju iz člana 6. stav 8. Zakona o porezima na imovinu; stopa amortizacije na vrednost nepokretnosti koja je predmet poreza na imovinu za obveznike koji ne vode poslovne knjige. Ovom odlukom stope poreza ostaju nepromenjene u odnosu na prošlu godinu, dok su zone sada precizno određene. Ova Odluka biće objavljena na zvaničnom sajtu Opštine Opovo www.opovo.org.rs

22. sednica Skupštine opštine Opovo; Foto/Glas Opova

Usvojena je i Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji opštine Opovo. Prosečnu cenu odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji jedinice lokalne samouprave, utvrđuje svaka jedinica lokalne samouprave aktom nadležnog organa i na osnovu cena ostvarenih u prometu odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu od 1. oktobra godine koja prethodi tekućoj godini do 30. septembra tekuće godine za koju se utvrđuje porez na imovinu.

Na teritoriji opštine Opovo određene su četiri zone za utvrđivanje poreza na imovinu u zavisnosti od komunalne opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima opštine Opovo, odnosno radnim zonama i drugim sadržajem u naselju, i to: prva, druga, treća i četvrta zona (seosko područje), s tim da je prva zona utvrđena za najopremljeniju zonu.

Prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji opštine Opovo u odnosu na grupu nepokretnosti i zonu biće objavljene na zvaničnom sajtu Opštine Opovo www.opovo.org.rs

Na sednici su usvojene i odluke o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije, Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Opovo, Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Opovo za period 2022 – 2025. godine, kao i donošenje Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Opovo i usvajanje godišnjeg Izveštaja o radu PU „Bambi“ Opovo, godišnjeg Izveštaja o radu direktora PU „Bambi“i Izveštaja o radu timova za radnu 2021/2022 godinu.

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

Opštinska uprava Opovo: Tri paketa za novorođene bebe

Opštinska uprava Opovo: Tri paketa za novorođene bebe

Tri paketa za novorođene bebe OPOVO, 15. septembar 2023 - U drugoj septembarskoj raspodeli paketa za novorođene bebe Opštinska uprava Opovo je uručila tri paketa za tri dečaka. Jedna prinova je avgustovska i dve septembarske, a dve bebe su iz Opova i jedna iz Sakula....

najnovije

najčitanije