AP Vojvodina: Dodeljeni ugovori za unapređenje položaja Roma

AP Vojvodina: Dodeljeni ugovori za unapređenje položaja Roma

Dodeljeni ugovori za unapređenje položaja Roma

OPOVO, 2. septembar 2022 – Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić uručio je u Novom Sadu ugovore predstavnicima lokalnih samouprava, centara za socijalni rad i udruženja građana sa ciljem unapređenja položaja Roma.

Dodeljeni ugovori rezultat su tri završena konkursa: Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje izrade lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma i realizaciju lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma iz oblasti stanovanja u iznosu od 2.450.000 dinara, Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava centrima za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja u iznosu od 2.500.000 dinara i Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja u iznosu od 4.000.000 dinara.

„Kako su problemi romske populacije ostavljeni lokalnim samoupravama da ih procene i nađu rešenje, projektima i sufinansiranjem pokušavamo da motivišemo i osnažimo lokalne samouprave na njihovo adekvatno rešavanje, odnosno ostvarivanje i zaštitu prava lica romske nacionalnosti. Ostvarivanje tih ciljeva realizuje se u institucionalnim i vaninstitucionalnim okvirima“, rekao je pokrajinski sekretar Predrag Vuletić obraćajući se prisutnima.

Kako je dodao, sredstva koja su opredeljena i danas dodeljena rezultat su stalnih analiza stanja i potreba u lokalnim samoupravama, naročito u pogledu izrade i realizacije lokalnih akcionih planova u oblasti stanovanja, kao i zapošljavanja koordinatora za romska pitanja.

Prema Vuletićevim rečima, posebno planirani programi namenjeni su finansiranju udruženja građana, a najvažniji ciljevi njihovih aktivnosti jesu integracija Roma i Romkinja u društvene tokove, osnaživanje romskih lidera, podrška u vezi sa obukama radi lakšeg pronalaženja posla, sticanje novih znanja i veština, kao i promovisanje preduzetništva kod Roma i Romkinja.

Opština Opovo je dobila sredstva u iznosu od 400.000 dinara, a predmet ugovora je finansiranje implementacije i primene Strategije za unapređenje položaja Roma / Romkinja sa ciljem integracije Roma / Romkinja u društvene tokove, izrade i realizacije lokalnih akcionih planova za Rome u oblasti stanovanja u gradovima i opštinama na teritoriji AP Vojvodine, poboljšanja uslova stanovanja Roma i Romkinja, planiranja i sprovođenja lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma u oblasti stanovanja, kao i određivanje uslova za korišćenje odobrenih sredstava.

Skupština opštine Opovo: Usvojen drugi rebalans opštinskog budžeta za 2022. godinu

Skupština opštine Opovo: Usvojen drugi rebalans opštinskog budžeta za 2022. godinu

Usvojen drugi rebalans opštinskog budžeta za 2022. godinu

OPOVO, 1. septembar 2022 – Na 20. sednici Skupštine opštine Opovo usvojen je drugi rebalans opštinskog budžeta za 2022. godinu. Ovu tačku dnevnog reda obrazložio je predsednik opštine Miloš Markov.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Opovo za 2022. godinu vrši se usklađivanje prihoda primanja, rashoda i izdataka opštinskog budžeta, na višem nivou u odnosu na prethodni plan. Ukupan budžet je projektovan na nivou od 595.289.139 dinara, a povećanje je rezultat uvećanja prihoda iz budžeta u iznosu od 11.262.000 dinara i uvećanja transfernih sredstava u iznosu od 27.346.566 dinara.

Raspoređena preneta neutrošena budžetska sredstva iz 2021. godine ostaju nepromenjena i iznose ukupno 72.453.000 dinara. U okviru prihoda iz budžeta, povećani su prihodi iz kategorije Poreza )porez na zarade, porez na prihode od samostalnih delatnosti, porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige). Planirani sopstveni prihodi Opštinske narodne biblioteke i sredstva Predškolske ustanove – roditeljski dinar, ostaju nepromenjeni, kao i sredstva donacije za projekat „Krug podrške“.

Miloš Markov, predsednik opštine Opovo; Foto/Glas Opova

Na rashodnoj strani izvršeno je preusmeravanje sredstava između aproprijacija u okviru Opštinske uprave, kao i otvaranje aproprijacija za nove projekte i rashode. Povećani su rahodi za usluge JP „Mladost“: za održavanje lokalnih puteva u iznosu od 1.500.000 dinara, za održavanje javnih zelenih površina u iznosu od 750.000 dinara. Takođe je, pored ranije odobrenih subvencija Javnom preduzeću „Mladost“ u iznosu od 500.000 dinara, opredeljeno dodatnih 3.000.000 dinara.

Pored već planiranih, transferna sredstava obezbeđena su i za sledeće projekte: rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Ribarska u Opovu )20.000.000 dinara), projektno-tehnička dokumentacija za projekat energetske sanacije zgrade Opštinske uprave (1.000.000 dinara), projekat sanacije fudbalskog terena u Sefkerinu (1.196.904 dinara), projekat čišćenja divljih deponija u Opovu i Sakulama (1.500.000 dinara), projektno-tehnička dokumentacija za II fazu izgradnje prečistača otpadnih voda u Opovu (2.000.000), za manifestaciju „Miholjski susreti sela“ (500.000 dinara), kao i transferna sredstva za Opštinsku narodnu biblioteku, za nabavku knjiga (115.000 dinara) i sprovođenje javnih radova (1.034.662 dinara).

Tekuća budžetska rezerva za 2022. godinu ostaje na istom nivou u iznosu od 13.500.000 dinara. Sredstva planirana za funkcionisanje mesnih zajednica raspoređuju se na sledeći način: MZ Opovo 3.688.400 dinara, MZ Sefkerin 3.076.000 dinara, MZ Sakule 2.981.000 dinara i MZ Baranda 2.745.100 dinara.

Skupština je imenovala članove Školskog odbora OŠ „Dositej Obradović“ Opovo. Predstavnici lokalne samouprave: Magdalena Arnold Đerić, Saša Komarov i Ljubinka Stankov. Predstavnici roditelja: Ivan Komarčević, Marina Todorović i Jelena Stankov. Predstavnici zaposlenih: Vesna Legetić, Jasmina Latovljev i Tanja Drinčić.

Nenad Josić i Dragan Ugrinov; Foto/Glas Opova

Takođe, usvojen je Predlog rešenja o obrazovanju Komisije za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemljišta. Zadatak Komisije je da vodi postupak i donosi rešenja po zahtevima za vraćanje zemljišta koji su podneti u smislu odredaba Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda.

Predsednik komisije je Dragana Krstanović, sudija Osnovnog suda u Pančevu, a zamenik predsednika Marijana Mravik, sudija Osnovnog suda u Pančevu. Članovi Komisije su Eleonora Stambolija, diplomirani inženjer geodezije, Dragana Antić, dipl. inž. poljoprivrede, Saša Jovičin, odbornik Skupštine opštine Opovo i Mirjana Lazin, odbornik Skupštine opštine Opovo. Zamenici članova su: Aleksandra Glišin, diplomirani inženjer geodezije, Ivan Petrov, dipl. inž. poljoprivrede, Žika Nestorović, odbornik Skupštine opštine Opovo i Aleksandar Mirkov, odbornik Skupštine opštine Opovo.

Odbornici su usvojili i sve ostale tačke dnevnog reda: Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Opovo za period januar – juni 2022. godine; Razmatranje predloga i usvajanje Odluke o Opštinskoj upravi opštine Opovo; Razmatranje predloga i usvajanje Odluke o matičnim područjima opštine Opovo; Razmatranje predloga i usvajanje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti građana u opštini Opovo; Razmatranje predloga i usvajanje Odluke o organizovanju mrtvozorske službe na teritoriji opštine Opovo; Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju mrtvozornika na teritoriji opštine Opovo; Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Mladost“ Opovo o kreditnom zaduženju;  Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JP „Mladost“ Opovo za 2022. godinu; Razmatranje predloga i donošenje Zaključka o usvajanju finansijskog Izveštaja o poslovanju JP“Mladost“ Opovo za poslovnu 2021. godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora o reviziji finansijskih izveštaja; Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Saveta za zdravlje opštine Opovo za 2021. godinu.

Prvi dan škole: Dve matične škole i pokloni za đake prvake (video)

Prvi dan škole: Dve matične škole i pokloni za đake prvake (video)

Dve matične škole i pokloni za đake prvake

OPOVO, 1. septembar 2022 – I ove godine prvi dan škole počeo je intoniranjem državne himne. Učenike su ispred školskih zgrada dočekali i pozdravili nastavnici, a za đake prvake organizovan je doček.

Kao i prethodnih godina, prvake je u sva četiri mesta obišao predsednik opštine Miloš Markov zajedno sa svojim saradnicima iz lokalne samouprave, i uz prigodne poklone poželeo deci srećan početak i uspešno školovanje.

Markov se obratio učenicima; Foto/Glas Opova

 „Počela nam je nova školska godina, iskoristili smo priliku da đacima prvacima poželimo srećan početak školovanja. Neposredno pred početak školske godine mi smo obezbedili školske rančeve, kako bi pomogli i roditeljima, a danas smo bili da ih posetimo na njihovom prvom času i da im damo još jedan simboličan poklon i da na taj način pokažemo da mislimo na njih i da njihovo školovanje prođe što kvalitetnije i uspešnije sa puno lepih trenutaka. Naravno, ono što mi je najveća želja jeste da ova ali i naredne školske godine prođu bez onlajn nastave, da se ide u školu i da deca budu u školskim učionicama“, rekao je Markov.

Inače, od ove godine, na teritoriji naše opštine rade dve matične škole – Dositej Obradović u Opovu sa izdvojenim odeljenjem u Sefkerinu i Zoran Petrović u Sakulama sa izdvojenim odeljenjem u Barandi. Projektna podrška ovim školama od strane lokalne samouprave nastavlja se i ove godine, a predsednik opštine je najavio nekoliko novih projekata u Sakulama i Barandi.

Prvaci u OŠ Zoran Petrović u Sakulama; Foto/Glas Opova

„U saradnji sa školama započeli smo realizaciju na nekoliko novih projekata. Završava se izrada projektno – tehničke dokumentacije za kompletnu rekonstrukciju škole u Barandi i to nam je izuteno bitan preduslov kako bi mogli da apliciramo na konkursu. Takođe, u finalnoj fazi nam je projektno – tehnička dokumentacija za rekonstrukciju škole u Sakulama, gde imamo saradnju sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima od koje očekujemo da podrži ovaj projekat i kompletne radove, koji nisu mali, a preko su nam potrebni. Radimo i na projektima energetske efikasnosti u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj. U u školi u Barandi zamenićemo staru rasvetu sa jednom novom, modernom i energetski efikasnom, što će ujedno biti i u interesu aktuelne situacije u energetici. Takođe, u Sakulama ćemo u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine raditi na zameni sistema grejanja, odnosno zameni kotla jer je Sakule poslednja naša škola koja se greje na ugalj i naftu, prevaziđene derivate, tako da ćemo uraditi dogradnju nove kotlarnice sa kotlom na pelet“, poručio je Markov.

Ove školske godine na teritoriji Opštine Opovo upisano je ukupno 114 đaka prvaka. Od toga 56 u Opovu, 27 u Sefkerinu, 20 u Barandi i 11 u Sakulama.


Matične knjige venčanih: U avgustu pet venčanja

Matične knjige venčanih: U avgustu pet venčanja

U avgustu pet venčanja

OPOVO, 1. septembar 2022 – na teritoriji Opštine Opovo, tokom avgusta održano je pet venčanja, tri u Opovu i dva u Sefkerinu.

OPOVO: Miroslav Bogdanov i Jelena Kulić; Ivan Đukić i Nataša Suvačar; Petar Slavković i Maja Jovanov.

SEFKERIN: Branislav Banjaš i Mirjana Ražić; Aleksandar Peševski i Aleksandra Veličkovski.