Opština Opovo: Obeležen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Opština Opovo: Obeležen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Obeležen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

OPOVO, 15. septembar 2022 – Isticanjem zastava na javnim ustanovima, duž centralnih ulica ali i na privatnim kućama u Opštini Opovo je obeležen državni praznik Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.
Ovaj dan, 15. septembar, obeležava se u sećanje na isti dan 1918. godine, kada je probijen Solunski front.
Cilj uspostavljanja ovog praznika je, pre svega, osnaživanje jedinstva između srpskog naroda u Srbiji i Republici Srpskoj, ali i jačanje kulta nacionalne zastave.
Centralna manifestacija obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave održava se danas u Bijeljini, u prisustvu zvaničnika Srbije i Srspke.

zastava

 

Opštinska uprava Opovo: Rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije za blokove 24, 35a, 36a, 54a i deo bloka 58

Opštinska uprava Opovo: Rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije za blokove 24, 35a, 36a, 54a i deo bloka 58

Rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije za blokove 24, 35a, 36a, 54a i deo bloka 58
OPOVO, 15. septembar 2022 – Opštinska uprava opštine Opovo, Odeljenje za  imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. Zakoni, 9/20 i 52/21)
Oglašava RANI JAVNI UVID  povodom izrade PLANA  DETALJNE REGULACIJE  ZA BLOKOVE BROJ 24, 35A i 36A NASELJA OPOVO / ZA DEO BLOKA BROJ 58 i BLOK BROJ 54A NASELJA OPOVO
Odluka o izradi Plana  detaljne regulacije za  blokove broj 24, 35A i 36A naselja Opovo i za deo bloka broj 58 i blok broj 54a naselja Opovo objavljena je u „Opštinskom službenom glasniku opštine Opovo”, broj 13/21.
Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, sa početkom od 15.septembra do 29. septembra 2022. godine u holu zgrade Opštinske uprave Opovo u ulici Borisa Kidriča br. 10 .
Elaborat za rani javni uvid prezentovan je na internet stranici  Opštine Opovo www.opovo.org.rs.
U toku ranog javnog uvida, tekstualni i grafički deo u početnoj fazi izrade biće izložen u  holu  zgrade Opštinske uprave Opovo u ulici Borisa Kidriča br.10 i službena lica Odeljenja davaće u toku trajanja  javnog uvida osnovne informacije o Elaboratu za rani javni uvid   zainteresovanim licima svakog radnog dana u periodu od 12-15 časova na telefon 013/681 212 ili 013/ 681 666 i lično u prostorijama Odeljenja za urbanizam.
Opština Opovo, kao nosilac izrade urbanističkog plana  organizuje rani javni uvid  u cilju upoznavanja  javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade Plana.
Sva zainteresovana pravna i fizička lica, mogu da izvrše uvid u izloženu  dokumentaciju, kao i da u toku trajanja javnog  uvida dostave svoje primedbe i sugestije u pisanoj  formi Odeljenju za  imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine, putem pisarnice  Opštinske uprave opštine Opovo, ul. Borisa Kidriča br. 10, poštanski broj 26 204 Opovo  zaključno sa 29. septembrom 2022. godine.

grb

 

JKS:Pozovite danas javnog beležnika za savet

JKS:Pozovite danas javnog beležnika za savet

Pozovite danas javnog beležnika za savet

BEOGRAD, 15. septembra (Tanjug) – Javni beležnici obeležiće danas osam godina od uspostavljanja javnobeležičkog sistema u Republici Srbiji, organizovanjem telefonskog savetovanja za građane.

Tim povodom Javnobeležnička komora Srbije poziva građane da se jave danas od 11 do 14 časova i postave pitanje uživo u razgovoru sa javnim beležnicima.

Predsednik JKS Srbislav Cvejić istakao je da očekuje veliki odziv građana, kao i da će javni beležnici odgovoriti na veliki broj pitanja, navodi se u saopštenju Javnobeležničke komore Srbije (JKS).

“Siguran sam da ćemo uspeti da razrešimo neke nedoumice koje su prirodne s obzirom na to da je naša profesija u Srbiji uspostavljena pre svega osam godina”, rekao je Cvejić.

Predsednik JKS je dodao da su javni beležnici zauzeli značajno mesto u pravnom sistemu i za kratko vreme uspeli da ispune najvažnije zadatke postavljene pred njih, poput rasterećenja sudova i uvođenja kontrole u pravni promet.

“Ovom i sličnim akcijama koje organizujemo, mi nastavljamo rad na jačanju našeg sistema. Jedan od ciljeva koji su nam izuzetno važni jeste da građani budu što bolje informisani o našoj delatnosti i načinu na koji doprinosimo jačanju pravne sigurnosti, što je značajno za svakog pojedinca i za naše društvo u celini”, istakao je Cvejić.

JKS u saopštenju navodi da na ovaj način želi da doprinese opštoj informisanosti o ulozi javnih beležnika u pravnom sistemu, o nadležnostima u poslovima oko prometa nepokretnosti, overi potpisa i prepisa, overama punomoćja i opoziva punomoćja, javnobeležničkim zaveštanjima, načinu poveravanja ostavinskih postupaka javnim beležnicima i svim drugim eventualnim dilemama vezanim za njihove nadležnosti.

Iz JKS-a podsećaju da su prve 94 kancelarije javnih beležnika u Srbiji otvorene 1. septembra 2014. godine, sa zadatkom da jačaju pravnu sigurnost, rasterete sudove, ubrazaju i kontrolišu pravni promet, kao i da danas u Srbiji ima 227 javnobeležničkih kancelarija, a ovaj sistem se u prethodnim godinama ubrzano razvijao i u obimu nadležnosti.

Građani mogu da se jave na telefonske brojeve 065/ 415 88 24, 065/415 88 25, 065/415 88 26.