Petar i Tina: VELIKO LETNJE SNIŽENJE!

Petar i Tina: VELIKO LETNJE SNIŽENJE!

VELIKO LETNJE SNIŽENJE!

Opovo, 8. avgust 2020;

U butiku Petar i Tina veliko letnje sniženje! 25 odsto popust na kompletan asortiman. Majice 250 dinara, kompletići 650 dinara, pidžame 500 dinara, bodići 250 dinara, šorčići 200 dinara, haljine 600 dinara… i još 1125 artikla…

Veliko šumarsko srce: RADE MITIĆ SPASIO POVREĐENU VETRUŠKU

Veliko šumarsko srce: RADE MITIĆ SPASIO POVREĐENU VETRUŠKU

RADE MITIĆ SPASIO POVREĐENU VETRUŠKU

Opovo, 8. avgust 2020;

Ljubav prema prirodi bila je primarna u izboru školovanja i posla šumarskog tehničara Radeta Mitića iz Opova. I ne samo posao koji podrazumeva boravak u prirodi, Rade je poslednjih petnaestak godina aktivno učestvovao u raznim projektima zaštitara, ornitologa i Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, bilo da se radi o monitoringu orlova belorepana, prolećnih i jesenjih migracija ili zimskog cenzusa ptica vodenih staništa. Rade je za stručnjake i istraživače uvek bio tu da pomogne.

U petak, 7. avgusta, između Idvora i Sakula, Rade je pronašao povređenu vetrušku (Falco tinnunculus), koja je stajala iznemogla pored kolovoza. Vetrušku je uhvatio, konstatovao da joj je povređeno levo krilo i jedna kandža, zatim napojio vodom, nakon čega je ptica živnula. Posle konsultacija sa ornitolozima iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, povređenu vetrušku odneo je u stacionar beogradskog zoo vrta gde će joj biti pružena stručna veterinarska nega.

Fondacija Ana i Vlade Divac: KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA

Fondacija Ana i Vlade Divac: KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA

KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA

Opovo, 8. avgust 2020;

Fondacija „Ana i Vlade Divac” u saradnji sa grupom donatora raspisuje konkurs za dodelu stipendija učenicima koji 2020. godine upisuju prvi, drugi, treći ili četvrti razred srednje škole na teritoriji Republike Srbije, a po unapred utvrđenim uslovima.

I USLOVI

Pravo na stipendiju imaju učenici koji u septembru 2020. godine upisuju I, II, III ili IV razred srednje škole, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, a koji postižu odličan uspeh u učenju i vladanju. Posebnu prednost pri dodeli stipendije imaće kandidati iz osetljivih društvenih grupa (materijalno ugrožene porodice, jednoroditeljske porodice, izbegličke i raseljeničke porodice, lica sa invaliditetom, dete/roditelj sa hroničnim bolestima i dr).

II POTREBNA DOKUMENTA

Kandidat prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi obaveznu dokumentaciju:
1. Prijavni obrazac (preuzeti sa sajta Fondacije);
2. Uverenje o postignutom uspehu učenika u prethodnom školovanju (Kopija knjižice/svedočanstva za poslednje tri godine školovanja)
3. Uverenje o postignutim uspesima na takmičenjima (Kopija diploma i sl.)
4. Uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika (Potvrda od poslodavca o visini neto primanja za poslednja 3 meseca, penzioni list ili potvrda nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene roditelje/staratelje)
5. Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju lične karte oba roditelja ili staratelja.

Dodatna dokumentacija:
Kandidati iz osetljivih društvenih grupa, osim navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom se dokazuje:
• invaliditet deteta/roditelja (medicinska dokumentacija),
• ratni vojni invalidi (potvrda)
• jednoroditeljski status porodice (urmlica roditelja, kopije sudske presude o samostalnom vršenju roditeljskog prava, odnosno umrlica ili drugi dokument koji dokazuje da jedan roditelj sam brine o detetu i dr),
• podstanarski status porodice (kopija ugovora sa stanodavcem) i druga dokumenta
• potvrda o izbeličkom statusu oba ili jednog roditelja/staratelja (Kopija izbegličke legitimacije ili potvrda od Komesarijata za izbegla i raseljena lica)
• potvrda o voloniranju, ukoliko je učenik volonirao u nekoj instituciji ili organizaciji
• druga relevantna dokumenta.

Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

III ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA I ODABIR STIPENDISTA

Konkurs će biti otvoren od 3.8.2020. do 28.8.2020. godine. Prijave se podnose na adresu Fondacije Ana i Vlade Divac, Ilije Garašanina 53 a, 11 000 Beograd sa naznakom „Za učeničke stipendije“. Odluka o odabranim učenicima biće doneta tri nedelje nakon završetka roka za prijave. Neblagovremena i nepotpuna konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

Fondacija „Ana i Vlade Divac“ neće odbacivati prijave kandidata koji već dobijaju stipendiju iz drugih izvora (opštinske, državne stipendije i sl), osim u slučaju učenika koji dobijaju stipendiju za izuzetno nadarene učenike Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na stipendije@divac.com.

IV KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za dodelu učeničke stipendije utvrđuje se na osnovu:
1) uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju, i to:
– opšteg uspeha u poslednja tri razreda školovanja,
– nagrada na takmičenjima i sportskih rezultata
2) socijalno-ekonomskog statusa porodice.
Socijalno-ekonomski status porodice utvrđuje se na osnovu proseka ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice učenika, za poslednja tri meseca tekuće godine, te dokumentacija kojom se dokazuje invaliditet deteta/roditelja/staratelja, jednoroditeljski status porodice, podstanarski status porodice i dr.

Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju iskazuje se brojem bodova, i to:
1) opšti uspeh za poslednje tri godine školovanja- iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha (od 4,50 do 5 bodova za svaku školsku godinu, maksimalno 15);
2) nagrade na takmičenjima i sportskim takmičenjima (5 bodova nacionalna, 4 regionalna, 3 boda opštinska takmičenja, boduje se samo jedan, najbolji rezultat)
3) Volonterski i društveno koristan rad (1 bod)

Socijalno-ekonomski status porodice iskazuje se brojem bodova za prosek ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice učenika za poslednja 3 meseca tekuće godine godine, i to:
• Bez prihoda (5 bodova)
• Ispod prosečnih mesečnih primanja za Republiku Srbiju (3 boda)
• Bolest deteta/člana porodice (3-5 bodova)
• Ostali socio-ekonomski uslovi – podstanarski status, kolektivni smeštaj, izbeglički status, žrtve porodičnog nasilja i dr. (1-3 boda)

Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim osnovama koje se vrednuju za dodelu učeničke stipendije. Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.

V POSTUPAK

Prijava sa potrebnom konkursnom dokumentacijom podnosi se Fondaciji Ana i Vlade Divac, Ilije Garašanina 53a, 11000 Beograd do 28.8.2020. godine. Komisija razmatra prijave i utvrđuje konačnu rang-listu kandidata, koja se objavljuje na sajtu Fondacije.
Na osnovu odluke o dodeli stipendije, roditelj/staratelj učenika zaključuje ugovor o stipendiji sa Fondacijom, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendije. Stipendija se isplaćuje na mesečnom nivou i dodeljuje se bez obaveze vraćanja. Učenik koji bude izabran za stipendiranje, biće u obavezi da najmanje 4 sata mesečno volontira o čemu će Fondaciju redovno pismeno obaveštavati.
Korisniku učeničke stipendije obustavlja se isplata odobrene stipendije u slučaju netačno prikazanih podataka, napuštanja redovnog školovanja ili prestanka uplate od strane donatora.

VI ISPLATA STIPENDIJE

Učeniku se odobrava isplata stipendije na period od 10 meseci, u toku školske godine, u jednakim mesečnim ratama.

DETALJNIJE: https://www.divac.com/Konkursi/2806/KONKURS-ZA-DODELU-STIPENDIJA-UCENICIMA-ZA-SKOLSKU.shtml