Javni poziv za izbegla i internoraseljena lica koji žive na teritoriji Opštine Opovo

29/11/2023

OPOVO, 29. novembar 2023
Jedinica lokalne samouprave Opšrine Opovo u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije ove godine raspisuje javni poziv za dodelu pomoći u vidu nabavka hrane za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica koja žive na teritoriji opštine Opovo. Ove godine opštini Opovo opredeljeno je 240.000,00 dinara, čime će se obezbediti 40 paketa hrane za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica koja žive na njenoj teritoriji. Javni poziv traje do 08. 12. 2023. godine, i pozivaju se izbegla i interno raseljena lica da podnesu Zahtev na Pisarnici opštini Opovo.

javni poziv možete videti u nastavku teksta

Na osnovu Odluke Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije o dodeli pomoći jedinicama lokalne samouprave za nabavku paketa hrane za porodična domaćinstva izbeglica i interno raseljenih lica na njihovoj teritoriji broj 36-22/16-2023 od 17. 08. 2023. godine, Ugovoru o saradnji zaknjučenog između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i Opštine Opovo br. 268-4/2023 od 20.11.2023. godine. Komisija za ocenu podnetih zahteva za dodelu pomoći u vidu paketa hrane za porodična domaćinstva izbeglica i interno raseljenih lica 29.11.2023. godine raspisuje:

JAVNI POZIV za izbor korisnika za dodelu pomoći u vidu paketa hrane za porodična domaćinstva izbelica i interno raseljena licana na teritoriji Opštine Opovo

USLOVI

Pravo na pomoć mogu da ostvare porodice izbeglica i interno raseljenih lica koji žive na teritorije Opštine Opovo. Potrebno je da podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ispunjavaju jedan od sledećih uslova i to:

 1. da imaju izbeglički status, odnosno da su evidentirani kao interno raseljena lica, sa boravištem u opštini Opovo;
 2. porodice bez redovnih mesečnih prihoda ili sa nedovoljnim mesečnim prihodima tj. da su ukupni prihodi porodice manji ili do 50% prosečne neto plate na nivou Republike Srbije po članu porodičnog domaćinstva, prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku;
 3. jednoroditeljska domaćinstva sa detetom/decom do navršenih 18 godina života ili studentom/studentima do navršenih 26 godina života na redovnom školovanju;
 4. tročlano i višečlano porodično domaćinstvo sa detetom/decom do navršenih 18 godina života;
 5. porodice sa više generacija, sa jednim ili više članova preko 60 godina;
 6. domaćinstvo starijih lica (žene preko 60 i muškarci preko 65 godina života);
 7. jednočlana porodična domaćinstva sa licem preko 60 godina života

 

Red prvenstva za dodelu Pomoći utvrđuje se na osnovu broja bodova koje Podnosilac prijave na Javni poziv ostvari, a prema sledećim merilima:

 

 1. jednoroditeljska domaćinstva sa detetom/decom do navršenih 18 godina života

ili studentom/studentima do navršenih 26 godina života na redovnom školovanju – 30 bodova;

 1. tročlano i višečlano porodično domaćinstvo sa decom do navršenih 18 godina

života – 20 bodova;

 1. jednočlana domaćinstva sa licem preko 60 godina života – 20 bodova;
 2. porodice bez redovnih mesečnih prihoda ili sa nedovoljnim mesečnim prihodima tj. da su ukupni prihodi porodice manji ili do 50% prosečne neto plate na nivou Republike Srbije po članu porodičnog domaćinstva, prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku – 20 bodova;
 3. porodice sa više generacija, sa jednim ili više članova preko 60 godina – 10 bodova;
 4. domaćinstvo starijih lica (žene preko 60 i muškarci preko 65 godina

života) – 10 bodova.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz zahtev za dodelu sredstava za pakete hrane, podnosilac je dužan da donese sledeći dokaz:

 

 1. Forokopija izbeglička/raseljenička legitimacija (lična karta);
 2. Dokaz o prihodima za sve punoletne članove domaćinstva i to: potvrda poslodavca o visini neto zarade za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja javnog poziva, uverenje iz Nacionalne službe za zapošljavanje da se lice nalazi na evidenciji nezaposlenih lica, ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja javnog poziva, potvrda PIO FONDA da lice ostvaruje/ne ostvaruje pravo na penziju, overena lična izjava kod nadležnog organa da lice ostvaruje ili ne ostvaruje prihode.

Dokazi da se dostavljaju u fotokopiji, a originalna dokumenta se proveravaju od strane Komisije prilikom prijave zahteva.

 

Rok za podnošenje zahteva sa praćenom dokumentacijom je od 29.11.2023. do 08.11.2023. godine.

 

U Opovu dana 29.11.2023. godine.

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

Akcija orezivanja krošnji u Sefkerinu

Akcija orezivanja krošnji u Sefkerinu

SEFKERIN, 11. jul 2024 – U Sefkerinu su danas startovali radovi na orezivanju krošnji i granja koje predstavljaju smetnju žicama na elektrovodovima. Lokalna samouprava i Mesna zajednica Sefkerin su u konsultaciji sa građanima detektovali 15 lokacija u Sefkerinu gde je...

najnovije

najčitanije