Javni poziv za dodelu autosedišta za decu za 2024 godinu

23/04/2024

Na  osnovu čl. 5. Odluke o socijalnoj zaštiti građana u opštini Opovo ( „ Opštinski službeni glasnok opštine Opovo“ br.  19/12,2/16,8/16,7/17, 6/18, 4/21 )   Opštinsko veće opštine Opovo raspisuje:

Javni poziv za dodelu autosedišta za decu za 2024 godinu

Pravo na dodelu autosedišta za decu mogu da ostvare roditelji deteta  koji su ostvarili pravo na „paket za bebe“ u 2024. godini ili u 2023. godini počev od aprila 2024. godine pa unzad zavisno od broja raspoloživih autosediša i broja podnetih zahteva, koji imaju prebivalište na teritoriji opštine i koji imaju u vlasništvu putničko vozilo.

Potrebno je da podnosilac zahteva  ispuni sledeće uslove:

  1. da je ostvario pravo na „Paket za bebe“
  2. da jedan od roditelja ili član zajedničkog domaćinstva deteta ima u vlasništvu putnički automobil.

Uz zahtev za dodelu autosedišta za decu, podnosilac je dužan da dostavi sledeće dokaze:

  1. Fotokopiju lične karte
  2. Fotokopiju saobraćajne dozvole za putnički automobil

Dokazi  se dostavljaju  u fotokopiji, a originalna dokumenta se proveravaju od strane opštine prilikom prijema zahteva.

Kriterijumi za rangiranje:

  1. Da je ostvario pravo na „paket za bebe“
  2. Da je jedan od roditelja ili član zajedničkod domaćinstva vlasnik putničkog automobila
  3. Broj dece u porodici kojima je autosedište potrebno ( kao pomoćni kriterijum u koliko bude više zahteva u odnosu na broj raspoloživih autosedišta)

Oglas ostaje otvoren 6 dana od dana objavljivanja.

 

OPŠTINSKO VEĆE
BROJ:
6-26/24
DANA:
22. 04. 2024. godine
O P O V O

U skladu sa čl. 70. Statuta opštine Opovo (“Opštinski službeni glasnik opštine Opovo” br. 2/19) i čl. 58. stav 1. Poslovnika o radu Opštinskog veća, Opštinsko Veće je na svojoj sednici , održanoj dana 08.02.2023. godine donelo sledeći:

ZAKLjUČAK

Utvrđuje se tekst Javnog poziva za dodelu autosedišta za decu i obrazuje se komisija za sprovođenje postupka odabira korisnika u sastavu:

  1. Ivana Vlah
  2. Saša Cvrkota
  3. Dragana Antić

Zadatak Komisije je da pregleda prispele zahteve, utvrdi  predlog  liste za odabir korisnika i isti dostavi Opštinskom veću na usvajanje .

Sastavni deo ovog zaključka je Javni poziv za dodelu autosedišta za decu.

REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
OPŠTINA OPOVO
OPŠTINSKO VEĆE
BROJ: 06-08/2023
DANA: 08.02.2023. godine
O P O V O

ZAMENICA PREDSEDNIKA  OPŠTINE
Anka Simin Damjanov

Zahtev  možete preuzeti: OVDE

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

najnovije

najčitanije