JP „Mladost“ Opovo: Raspisuje oglas za otuđenje rashodovanih motornih vozila, materijala i ostale opreme iz svojine jp „Mladost“ Opovo kao otpadnog materijala putem prikupljanja ponuda

04/12/2023

u OGLASI

OPOVO, 04. decembar 2023.

Na osnovu odluke Nadzornog odbora JP „Mladost“ Opovo broj 1090/2023 od dana 29.11.2023. godine  o pokretanju postupka otuđenja rashodovanih motornih vozila, materijala i ostale opreme  kao otpadnog materijala iz svojine preduzeća, JP „Mladost“ Opovo

RASPISUJE OGLAS ZA OTUĐENjE RASHODOVANIH MOTOTNIH VOZILA, MATERIJALA I OSTALE OPREME IZ SVOJINE JP „MLADOST“ OPOVO KAO OTPADNOG MATERIJALA PUTEM PRIKUPLjANjA PONUDA

   Predmet otuđenja iz svojine JP „MLADOST“ Opovo  putem prikupljanja ponuda  su rashodovana motorna vozila, materijal i ostala oprema kao otpadni materijal.

Predmetna rashodovana motorna vozila, materijal i ostala oprema  otuđuju se po početnoj ceni od 20,00 dinara po kilogramu za otpadno gvožđe, 15,00 dinara po kilogramu za otpadni lim, 20.000,00 dinara za rotacionu kosačicu model ROTKOS 100 sa benzinskim motorom, 30.000,00 dinara za polutešku traktorsku frezu PTF-165.

Postupak otvaranja pisanih  ponuda će sprovesti Komisija za sprovođenje postupka otuđenja rashodovanih motornih vozila, materijala i ostale opreme kao otpadnog materijala iz svojine JP „Mladost“ Opovo. Naknada za otuđenje rashodovanih  motornih vozila, materijala i ostale opreme kao otpadnog materijala isplaćuje se u roku od 8 dana od dana uručenja fakture.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviši ponuđeni iznos po kilogramu za otuđenje rashodovanih motornih vozila, materijala i ostale opreme kao otpadnog materijala.

Prijava pravnog lica mora da sadrži: naziv, sedište i broj telefona i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica. Pravno lice uz ponudu  prilaže Izvod iz registra privrednih subjekata  nadležnih organa.

Prijava fizičkog lica mora da sadrži: ime i prezime, adresu, broj lične karte i broj telefona i mora biti potpisana. Uz prijavu dostaviti  fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu. Ako je to lice preduzetnik uz prijavu se prilaže Izvod iz registra privrednih subjekata. U slučaju da podnosioca zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti overeno od strane javnog beležnika.

Prijavu na oglas sa pratećom dokumentacijom dostaviti u zatvorenim kovertama, putem pošte, isključivo preporučenom pošiljkom ili predajom na pisarnici JP „Mladost“ Opovo, 26204 Opovo, Ul.Ive Lole Ribara 1j, sa naznakom „PRIJAVA ZA OTUĐENjE RASHODOVANIH MOTORNIH VOZILA, MATERIJALA I OSTALE OPREME KAO OTPADNOG MATERIJALA „NE OTVARAJ“, na poleđini koverte naznačiti ime i prezime, odnosno naziv, adresu, sedište lica koje podnosi prijavu.

Prijavu na oglas koju je potrebno popuniti možete preuzeti sa zvanične web stranice JP „Mladost“ Opovo: www.jpmladostopovo.rs i sa internet portala „Glas Opova“: www.glasopova.rs.

Rok za podnošenje prijava je 4 dana od dana objavljivanja oglasa. Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu na pisarnicu JP „Mladost“ Opovo do navedenog roka.

Javno otvaranje ponuda biće održano 08.12.2023. godine u 10:00 časova u prostorijama direkcije Preduzeća – AS  Opovo u Opovu.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijava je nepotpuna ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave kako je predviđeno, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom ili su podaci dati suprotno oglasu.

Postupak razmatranja prispelih ponuda sprovešće se ukoliko na oglas pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna ponuda.

Zainteresovani ponuđači mogu  izvršiti uvid rashodovanih motornih vozila, materijala i ostale opreme  07.12.2023. godine od 10:00 do 13:00 časova uz prethodni dogovor sa zaposlenim u JP „Mladost“ Opovo, na telefon 066/817-8805, kontakt osoba: Radivoj Milovanov.

Učesnik koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cene dužan je da uplati u roku od 8 dana od dana ispostavljanja fakture.

Bliža obaveštenja u vezi sa oglasom mogu se dobiti u JP „Mladost“ Opovo, Opovo, ulica Ive Lole Ribara broj 1j, telefon 066/817-8802, kontakt osoba: Biljana Fancanelo.

Oglas će biti objavljen  na oglasnoj tabli preduzeća, na zvaničnom WEB sajtu JP „Mladost“ Opovo: www.jpmladostopovo.rs  i na internet portalu „Glas Opova“: www.glasopova.rs.

OBRAZAC PRIJAVE NA LINKU: OVDE

 

Opovo, 04.12.2023. godine

Predsednik komisije

Radivoj Milovanov

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

Javni poziv za prezentaciju  urbanističkog projekta za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije za izgradnju   proizvodnog objekta sa administrativnim delom, magacinskim prostorom i garažom, spratnosti P do P+1 na katastarskoj parceli br. 5295/3 KO OPOVO

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije za izgradnju proizvodnog objekta sa administrativnim delom, magacinskim prostorom i garažom, spratnosti P do P+1 na katastarskoj parceli br. 5295/3 KO OPOVO

Na osnovu  člana 63.stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije” br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13- odluka US , 50/13- odluka US, 98/13- odluka US,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon, 9/20, 52/21...

Budite spokojan gazda svog domaćinstva

Budite spokojan gazda svog domaćinstva

OPOVO, 24. maj 2024 Grad, poplava, oluja, prolećni mraz kod useva i plodova, kao i bolest i nesrećni slučaj, koji za posledicu imaju uginuće, prinudno klanje ili prinudno ubijanje životinja, predstavljaju ogroman, često nenadoknadiv gubitak. Zaključite neko od...

Brantner: Neradni dani tokom predstojećih praznika

Brantner: Neradni dani tokom predstojećih praznika

Neradni dani tokom predstojećih praznika OPOVO, 24. april 2024 – Brantner otpadna privreda obaveštava građane i korisnike svojih usluga da tokom predstojećih praznika neće raditi: SREDA – 01.05.2024 ČETVRTAK – 02.05.2024 PETAK – 03.05.2024 PONEDELJAK –...

najnovije

najčitanije