Opštinska uprava Opovo: Rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije za blokove 24, 35a, 36a, 54a i deo bloka 58

15/09/2022

Rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije za blokove 24, 35a, 36a, 54a i deo bloka 58
OPOVO, 15. septembar 2022 – Opštinska uprava opštine Opovo, Odeljenje za  imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. Zakoni, 9/20 i 52/21)
Oglašava RANI JAVNI UVID  povodom izrade PLANA  DETALJNE REGULACIJE  ZA BLOKOVE BROJ 24, 35A i 36A NASELJA OPOVO / ZA DEO BLOKA BROJ 58 i BLOK BROJ 54A NASELJA OPOVO
Odluka o izradi Plana  detaljne regulacije za  blokove broj 24, 35A i 36A naselja Opovo i za deo bloka broj 58 i blok broj 54a naselja Opovo objavljena je u „Opštinskom službenom glasniku opštine Opovo”, broj 13/21.
Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, sa početkom od 15.septembra do 29. septembra 2022. godine u holu zgrade Opštinske uprave Opovo u ulici Borisa Kidriča br. 10 .
Elaborat za rani javni uvid prezentovan je na internet stranici  Opštine Opovo www.opovo.org.rs.
U toku ranog javnog uvida, tekstualni i grafički deo u početnoj fazi izrade biće izložen u  holu  zgrade Opštinske uprave Opovo u ulici Borisa Kidriča br.10 i službena lica Odeljenja davaće u toku trajanja  javnog uvida osnovne informacije o Elaboratu za rani javni uvid   zainteresovanim licima svakog radnog dana u periodu od 12-15 časova na telefon 013/681 212 ili 013/ 681 666 i lično u prostorijama Odeljenja za urbanizam.
Opština Opovo, kao nosilac izrade urbanističkog plana  organizuje rani javni uvid  u cilju upoznavanja  javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade Plana.
Sva zainteresovana pravna i fizička lica, mogu da izvrše uvid u izloženu  dokumentaciju, kao i da u toku trajanja javnog  uvida dostave svoje primedbe i sugestije u pisanoj  formi Odeljenju za  imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine, putem pisarnice  Opštinske uprave opštine Opovo, ul. Borisa Kidriča br. 10, poštanski broj 26 204 Opovo  zaključno sa 29. septembrom 2022. godine.

grb

 

pročitajte još i

Opštinska uprava Opovo: Pet paketa za novorođene bebe

Opštinska uprava Opovo: Pet paketa za novorođene bebe

Pet paketa za novorođene bebe OPOVO, 19. januar 2023 – U januarskoj raspodeli paketa za novorođene bebe, Opštinska uprava je uručila pet paketa za četiri devojčice i jednog dečaka. Jedna prinova je septembarska, dok su četiri decembarske. Četiri bebe su iz Sakula i...

najnovije

najčitanije