Opštinska uprava Opovo: Rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije za blokove 24, 35a, 36a, 54a i deo bloka 58

15/09/2022

Rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije za blokove 24, 35a, 36a, 54a i deo bloka 58
OPOVO, 15. septembar 2022 – Opštinska uprava opštine Opovo, Odeljenje za  imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. Zakoni, 9/20 i 52/21)
Oglašava RANI JAVNI UVID  povodom izrade PLANA  DETALJNE REGULACIJE  ZA BLOKOVE BROJ 24, 35A i 36A NASELJA OPOVO / ZA DEO BLOKA BROJ 58 i BLOK BROJ 54A NASELJA OPOVO
Odluka o izradi Plana  detaljne regulacije za  blokove broj 24, 35A i 36A naselja Opovo i za deo bloka broj 58 i blok broj 54a naselja Opovo objavljena je u „Opštinskom službenom glasniku opštine Opovo”, broj 13/21.
Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, sa početkom od 15.septembra do 29. septembra 2022. godine u holu zgrade Opštinske uprave Opovo u ulici Borisa Kidriča br. 10 .
Elaborat za rani javni uvid prezentovan je na internet stranici  Opštine Opovo www.opovo.org.rs.
U toku ranog javnog uvida, tekstualni i grafički deo u početnoj fazi izrade biće izložen u  holu  zgrade Opštinske uprave Opovo u ulici Borisa Kidriča br.10 i službena lica Odeljenja davaće u toku trajanja  javnog uvida osnovne informacije o Elaboratu za rani javni uvid   zainteresovanim licima svakog radnog dana u periodu od 12-15 časova na telefon 013/681 212 ili 013/ 681 666 i lično u prostorijama Odeljenja za urbanizam.
Opština Opovo, kao nosilac izrade urbanističkog plana  organizuje rani javni uvid  u cilju upoznavanja  javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade Plana.
Sva zainteresovana pravna i fizička lica, mogu da izvrše uvid u izloženu  dokumentaciju, kao i da u toku trajanja javnog  uvida dostave svoje primedbe i sugestije u pisanoj  formi Odeljenju za  imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine, putem pisarnice  Opštinske uprave opštine Opovo, ul. Borisa Kidriča br. 10, poštanski broj 26 204 Opovo  zaključno sa 29. septembrom 2022. godine.

grb

 

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

najnovije

najčitanije