Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije 4416 K.O. Opovo i 5672/1 K.O. Opovo

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije 4416 K.O. Opovo i 5672/1 K.O. Opovo

Na osnovu  člana 63.stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije” br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13- odluka US , 50/13- odluka US, 98/13- odluka US,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon, 9/2020 i 52/2021), Opštinska uprava opštine Opovo, Odeljenje za imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine

OGLAŠAVA JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA POTREBE URBANISTIČKO –ARHITEKTONSKE RAZRADE LOKACIJE
za izgradnju  višeporodičnog stambenog objekta spratnosti Pr+2+Ps sa 16 stambenih jedinica i pomoćnog objekta – ograda na katastarskoj parceli 4416 K.O. Opovo i izgradnja javnog parkinga sa 24 parking mesta na delu kat.par.top.br. 5672/1 K.O. Opovo, Ul. Borisa Kidriča, Opovo

1. Javna prezentacija Urbanističkog projekat za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije za izgradnju  višeporodičnog stambenog objekta spratnosti Pr+2+Ps sa 16 stambenih jedinica i pomoćnog objekta – ograda na katastarskoj parceli 4416 K.O. Opovo i izgradnja javnog parkinga sa 24 parking mesta na delu kat.par.top.br. 5672/1 K.O. Opovo, Ul. Borisa Kidriča, Opovo za investitora David Kosovac, ul. Tamiška br. 3g, Opovo.

Javna prezentacija održaće se u trajanju od sedam dana u prostorijama zgrade Opštinske uprave Opovo ulica Borisa Kidriča br.10 u periodu od 08.06.2022.godine do 16.06.2022.godine.

2.Obrađivač predmetnog Urbanističkog projekta, broj teh. dokum. br.tehn.dnev. 09.22. od maja 2022.godine je “PANURBIS”  DOO za prostorno planiranje iz Pančeva , Maksima Gorkog br.2, odgovorno lice i odgovorni urbanista je Alla Filipović, dipl.inž.arh.-licenca br.200 0381 03

3.Informacije i sva obaveštenja o javnoj prezentaciji možete dobiti na uvid u prostorijama Opštinske uprave Opovo, Odeljenje za imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine i na telefon 013/681 212 ili 681 666.

4.Urbanistički projekat biće dostupan na uvid zaiteresovanoj javnosti u digitalnom obliku ,u toku trajanja javne prezentacije , na zvaničnoj internet glasilu „Glas Opova“ i na sajtu Opštine Opovo ( www.opovo.org.rs.) 

5.Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat , kao i da u toku trajanja javne prezentacije od sedam dana  dostave svoje primedbe i sugestije u pisanoj  formi Odeljenju za  imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine, putem pisarnice  Opštinske uprave opštine Opovo, ul.Borisa Kidriča br.10, poštanski broj 26 204 Opovo, najkasnije do poslednjeg dana trajanja javne prezentacije zaključno sa 16.06.2022.godine.

Datum 01.06.2022.godina

Urbanistički projekat možete preuzeti OVDE

Opštinska uprava Opovo: Paketi za novorođene bebe

Opštinska uprava Opovo: Paketi za novorođene bebe

Paketi za novorođene bebe

OPOVO, 1. jun 2022 – U prvoj junskoj raspodeli paketa za novorođene bebe, Opštinska uprava Opovo je uručila četiri paketa za jednog dečaka i tri devojčice. Jedna prinova je aprilska i tri su majske, a jedna beba je iz Sakula i tri iz Sefkerina.

Pakete su uručili zamenica predsednika opštine Anka Simin Damjanov i opštinski odbornik Predrag Ginculj.

APRIL: Eleonora Dačić (Sefkerin); MAJ: Nikola Vasiljev (Sefkerin), Kasija Anđelović (Sefkerin), Ana Popović (Sakule).

Turizam: Konkurs za sticanje prava korišćenja znaka „Najbolje u Vojvodini“

Turizam: Konkurs za sticanje prava korišćenja znaka „Najbolje u Vojvodini“

NOVI SAD, 1. jun 2022 – Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam objavio je Konkurs za sticanje prava korišćenje znaka „Najbolje u Vojvodini“.

Pravo učešća na Konkursu imaju pravna lica, preduzetnici, fizička lica ili drugi organizacioni oblici koji se bave proizvodnjom roba ili pružanjem usluga, odnosno organizator programa i manifestacija, koji imaju sedište, odnosno prebivalište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Proizvođači proizvoda imaju pravo učešća na Konkursu za određeni proizvod koji se po načinu proizvodne, kvalitetu, po hemijskom sastavu, fizičkim, mikrobiološkim i organoleptičkim svojstvima, korišćenim sirovinama i/ili sastojcima ili prema nekoj drugoj karakteristici jasno razlikuje od drugih proizvoda iste kategorije i koji je proizveden od osnovne sirovine koja potiče sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pružaoci usluga imaju pravo učešća na Konkursu za određenu uslugu koja se po kvalitetu, svojstvima i/ili nekom drugom karakteristikom jasno razlikuju od drugih usluga iste kategorije.

Organizatori manifestacija ili programa imaju pravo učešća na Konkursu za manifestaciju ili program koji se po svojim karakteristikama, načinu održavanja, korišćenju resursa, originalnosti, ciljevima, kao i prema rezultatima u oblastima delovanja jasno razlikuju od drugih programa ili manifestacija iste sadržine koji se organizuju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Konkurs za sticanje prava na korišćenje Znaka je otvoren do 31.07.2022. godine.

Tekst konkursa, pravilnik i obrazac prijave: DOKUMENTACIJA

AP Vojvodina: Konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa

AP Vojvodina: Konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa

Konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa

NOVI SAD, 1. jun 2022 – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini u 2022. godini.

Sredstva za sprovođenje Godišnjeg programa mera za odgajivački program u AP Vojvodini za 2022. godinu (u daljem tekstu: Program), u ukupnom iznosu od 50.000.000,00 dinara koristiće se za:

a) Sprovođenje mera odgajivačkog programa u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i kozarstvu, živinarstvu, kod kopitara i u pčelarstvu (ukupno 46.000.000 dinara);

b) poslovima kontrole sprovođenja programa (4.000.000,00 dinara).

Tekst konkursa: https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-raspodelu-sredstava-iz-godisnjeg-programa-mera-za-sprovodjenje-odgajivackog-programa-u-ap-vojvodini-u-2022-godini/