JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA POTREBE URBANISTIČKO –ARHITEKTONSKE RAZRADE LOKACIJE za izgradnju   silosa sa pratećim objektima na k.p. br. 4295/2 i 4295/3 K.O. BARANDA

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA POTREBE URBANISTIČKO –ARHITEKTONSKE RAZRADE LOKACIJE za izgradnju silosa sa pratećim objektima na k.p. br. 4295/2 i 4295/3 K.O. BARANDA

Na osnovu  člana 63.stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije” br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13- odluka US , 50/13- odluka US, 98/13- odluka US,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon, 9/20, 52/21 i 62/23), Opštinska uprava opštine Opovo, Odeljenje za imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine

 

OGLAŠAVA JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA POTREBE URBANISTIČKO –ARHITEKTONSKE RAZRADE LOKACIJE za izgradnju   silosa sa pratećim objektima na k.p. br. 4295/2 i 4295/3 K.O. BARANDA

 

  1. Javna prezentacija Urbanističkog projekat za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije za izgradnju silosa sa pratećim objektima na k.p. br. 4295/2 i 4295/3 K.O. BARANDA, za investitora  BCM TRADE DOO BEOGRAD, Bulevar Kralja Aleksandra 54, Beograd

2.Obrađivač predmetnog Urbanističkog projekta, broj projekta UP-18/2023 od septembra 2023.godine je“ARHISOFT PRO“ DOO Smederevo, ul.Jovana Cvijića 17/29,   odgovorni urbanista je Marija Lukić, dipl.inž.arh.-licenca br.200 1647 18

3.Javna prezentacija održaće se u trajanju od sedam dana u prostorijama zgrade Opštinske uprave Opovo ulica Borisa Kidriča br.10 u periodu od 15.12.2023.godine do 22.12.2023.godine u vremenu od 7,30 do 15,30 časova.

4.Informacije i sva obaveštenja o javnoj prezentaciji možete dobiti na uvid u prostorijama Opštinske uprave Opovo, Odeljenje za imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine i na telefon 013/ 681 666.

5.Urbanistički projekat biće dostupan na uvid zaiteresovanoj javnosti u digitalnom obliku ,u toku trajanja javne prezentacije , na zvaničnoj internet glasilu „Glas Opovo“ i na sajtu Opštine Opovo ( www.opovo.org.rs.)

6.Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat , kao i da u toku trajanja javne prezentacije od sedam dana  dostave svoje primedbe i sugestije u pisanoj  formi Odeljenju za  imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine, putem pisarnice  Opštinske uprave opštine Opovo, ul.Borisa Kidriča br.10, poštanski broj 26 204 Opovo, najkasnije do poslednjeg dana trajanja javne prezentacije zaključno sa 22.12.2023.godine.

Opovo, 07.12.2023.god.

Urbanistički projekat možete preuzeti: OVDE

 

Program ONB za decembar: Sadržaji u duhu novogodišnjih praznika

Program ONB za decembar: Sadržaji u duhu novogodišnjih praznika

Sadržaji u duhu novogodišnjih praznika

 

OPOVO, 7. decembar 2023 – Opštinska narodna biblioteka Opovo objavila je program za decembar, a očekuju nas kreativne radionice za decu, likovna radionica za odrasle, dečiji koncert klasične muzike, projekcija autorskog filma, novogodišnji bazar, folklorni koncert, likovna izložba, novogodišnja predstava za decu i novogošnja teglica.

-Kreativne radionice za decu, Opštinska narodna biblioteka Opovo, 9/16. decembar, 23. decembar – dodela diploma i otvaranje izložbe radova.

-Likovna radionica za odrasle, Galerija „Jovan Popović“ Opovo, 9. decembar (radovi će biti predstavljeni kolektivnom izložbom).

-Projekcije autorskih filmova – Korset, Opštinska narodna biblioteka Opovo, 11. decembar (19:00h).

-Dečiji koncert klasične muzike, Kulturni centar Opovo, 21. decembar (19:00h).

-Novogodišnji bazar, Opovo, 23. decembar (17:00-20:00h).

-Godišnji koncert KUD „Čigra“, Kulturni centar Opovo, 23. decembar (18:00h)

-Izložba „Ja, ti, ona“ – Jana Mladenović, Aleksandra Davinić i Jovana Tešić, Galerija „Jovan Popović“ Opovo, 23. decembar (19:00h)

-Novogodišnja predstava za decu „Krug oko sveta“, Kulturni centar Opovo, 24. decembar (12:00h)

-Novogodišnja teglica, Hotel „Stari Banat“ Opovo, 24. decembar (10:00-15:00h)