Od sutra počinje prijem zahteva za subvencije po hektaru, rok do 1. marta

Od sutra počinje prijem zahteva za subvencije po hektaru, rok do 1. marta

BEOGRAD, 31. januar 2024
Javni poziv za davanja po hektaru od 18.000 dinara biće raspisan sutra, 1. februara, a poljoprivredni proizvođači će svoje zahteve moći da podnose do 1. marta 2024. godine.

Pravo na podsticaje ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje je upisano u elektronski Registar poljoprivrednih gazdinstava (eRPG) i nalazi se u aktivnom statusu.

Pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na ovu vrstu podsticaja,  neophodno je da poljoprivrednik izvrši obnovu registracije za tekuću godinu u eRPG.

Podsećamo da od ove godine pravo na podsticaje imaju isključivo poljoprivredni proizvođači koji prijavljeno zemljište i obrađuju – u svoje ime i za svoj račun.

Subvencije neće moći da koriste vlasnici zemlje koji tu zemlju zaista ne obrađuju, već je daju u zakup drugom licu.

Podsticaji se ostvaruju po površini biljne proizvodnje za zasejane, odnosno zasađene i prijavljene površine pod odgovarajućom biljnom kulturom, do najviše 100 hektara.

Pravo na podsticaje se ne može ostvariti za površine poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje je podnosilac zahteva uzeo u zakup, odnosno na korišćenje, osim za poljoprivredno zemljište u državnoj svojini koje je uzeo u zakup na javnom nadmetanju u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište.

Tekst Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji možete pogledati ovde.

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za potrebe  urbanističko–arhitektonske razrade lokacije  za izgradnju sportsko- rekreativnog kompleksa

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za potrebe urbanističko–arhitektonske razrade lokacije za izgradnju sportsko- rekreativnog kompleksa

Na osnovu člana 63.stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik
Republike Srbije” br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-
odluka US , 50/13- odluka US, 98/13- odluka US,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-
dr.zakon, 9/20, 52/21 i 62/23), Opštinska uprava opštine Opovo, Odeljenje za
imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo
i zaštitu životne sredine

OGLAŠAVA
Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za potrebe urbanističko–arhitektonske razrade lokacije za izgradnju sportsko- rekreativnog kompleksa na katastarskoj parceli br.153/1 KO Sefkerin

1. Javna prezentacija Urbanističkog projekta za potrebe urbanističko
–arhitektonske razrade lokacije za izgradnju sportsko-rekreativnog kompleksa
na katastarskoj parceli br.153/1 KO Sefkerin, za investitora Opština Opovo
2.Obrađivač predmetnog Urbanističkog projekta, broj projekta UP-1301/23 od
decembra 2023.godine je “ANDZOR ENGINEERING“ DOO Društvo za
projektovanje, urbanizam i ekologiju , ul.Ive Andrića br.13, Novi Sad, odgovorni
urbanista je Marija Stojković, mast.inž.arh.-licenca br.221 A108 22

3.Javna prezentacija održaće se u trajanju od sedam dana u prostorijama zgrade
Opštinske uprave Opovo ulica Borisa Kidriča br.10 u periodu od
08.02.2024.godine do 19.02.2024.godine u vremenu od 7,30 do 15,30 časova.

4.Informacije i sva obaveštenja o javnoj prezentaciji možete dobiti na uvid u
prostorijama Opštinske uprave Opovo, Odeljenje za imovinsko pravne,
stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne
sredine i na telefon 013/ 681 666, kontakt osoba Rade Cvetanović i Jasna
Kočović.

5.Urbanistički projekat biće dostupan na uvid zaiteresovanoj javnosti u
digitalnom obliku ,u toku trajanja javne prezentacije , na zvaničnoj internet
glasilu „Glas Opova“ i na sajtu Opštine Opovo ( www.opovo.org.rs.)

6.Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u
Urbanistički projekat , kao i da u toku trajanja javne prezentacije od sedam dana
dostave svoje primedbe i sugestije u pisanoj formi Odeljenju za imovinsko
pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu
životne sredine, putem pisarnice Opštinske uprave opštine Opovo, ul.Borisa
Kidriča br.10, poštanski broj 26 204 Opovo, najkasnije do poslednjeg dana
trajanja javne prezentacije zaključno sa 19.02.2024.godine.

Opovo, 31.01.2024.god.

URBANISTIČKI PROJEKAT

Donacija za mališane u Predškolskoj ustanovi „Bambi“

Donacija za mališane u Predškolskoj ustanovi „Bambi“

Donacija za mališane u Predškolskoj ustanovi „Bambi“

OPOVO, 30. januar 2024 – Predškolska ustanova „Bambi“ Opovo uputila je zahvalnicu vlasnici TR „Tina“, Slavici Karajović na donaciji školskog pribora za decu.

“Vlasnica TR “Petar i Tina” Slavica Karajović poklonila je Predškolskoj ustanovi “Bambi” Opovo školski pribor, sveske, bojanke, bojice koje će deca sa velikom radošću koristiti u svom radu. Ovim putem želimo da se zahvalimo TR “Petar i Tina” Slavici Karajović na višegodišnjoj saradnji i doprinosu koji pruža našoj deci”, navodi se u saopštenju predškolske ustanove.

31. januar 2024. godine– nacionalni dan bez duvana

31. januar 2024. godine– nacionalni dan bez duvana

U Srbiji se svakog 31. januara tradicionalno obeležava Nacionalni dan bez duvana, ove godine  pod sloganom 365 dana bez duvana”.

Upotreba duvana štetno deluje na celokupan organizam i jedan je od faktora rizika koji je zajednički za četiri najzastuplјenije bolesti u svetu: bolesti srca i krvnih sudova, maligne bolesti, dijabetes i hronične respiratorne bolesti. Pored zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posledica, uklјučujući i povećane troškove lečenja i smanjenu produktivnost na radnom mestu, proizvodnja i upotreba duvana imaju i štetne efekte na životnu sredinu.

Svake godine u svetu usled upotrebe duvana i duvanskih proizvoda prevremeno umre osam miliona stanovnika, od toga najmanje milion nepušača zbog izloženosti duvanskom dimu. Većina smrtnih slučajeva povezanih sa duvanom dešava se u zemlјama sa niskim i srednjim prihodima.

Najčešće korišćeni duvanski proizvodi u Srbiji su cigarete koje prema podacima „Istraživanja zdravlјa stanovništva Srbije 2019. godine svakodnevno puši 26,5% stanovništva starosti 15 godina i više, dok 15,8% svakodnevno puši 20 i više cigareta na dan.  Pored cigareta koje su najčešće konzumirani duvanski proizvod u Srbiji, i drugih duvanskih proizvoda kao što su cigare i duvan za lule, u prethodnim godinama na tržištu  u svetu i u Srbiji se nalaze i drugi duvanski i nikotinski proizvodi koji doprinose povećanju upotrebe duvana i nikotina. U 2019. godini učestalost svakodnevne ili povremene upotrebe duvanskih proizvoda (uklјučujući zagrevane duvanske proizvode, duvan za nargile i drugo) u populaciji stanovnika Srbije starosti 15 godina i više, iznosila je 31,9%, sa razlikama u odnosu na starosne grupe. Istraživanja sprovedena u Srbiji pokazuju porast popularnosti drugih duvanskih i nikotinskih proizvoda.

Prema podacima „Istraživanja  o ponašanju u vezi sa zdravlјem dece školskog uzrasta u Republici Srbiji“ koje je sprovedeno 2022. godine cigarete bar jednom tokom života pušilo je 15,1% učenika (14,5% dečaka i 15,6% devojčica) petog i sedmog razreda osnovne škole i prvog razreda srednje škole, sa razlikama prema uzrastu. Dečaci u petom i sedmom razredu osnovne škole češće probaju da puše u poređenju sa devojčicama, dok je učestalost pušenja bar jednom u toku života u prvim razredima srednjih škola veća među devojčicama. Iako određeni broj učenika koji proba cigarete ne nastavlјa da puši, veliki je i procenat učenika koji su pušili u prethodnih 30 dana i koji prema tom kriterijumu spadaju u kategoriju pušača. Svaki deseti učenik petog i sedmog razreda osnovne škole i prvog razreda srednje škole puši (10,2%), sa razlikama u odnosu na uzrast. U poređenju sa 2018. godinom, procenat pušača cigareta je povećan u mlađim razredima, a smanjen u prvim razredima srednjih škola. Rezultati istraživanja pokazuju  i da svaki peti učenik prvog razreda srednjih škola (19,9%) koristi elektronske cigarete, kao i da je upotreba ovih proizvoda popularna i među dečacima i devojčicama. Snus i/ili nikotinske vrećice je u Srbiji probalo 4,9% učenika petog i sedmog razreda osnovne škole i prvog razreda srednje škole, sa većom učestalošću među dečacima u svim razredima uklјučenim u istraživanje, a najveći procenat učenika koji su probali ovaj proizvod je među dečacima prvog razreda srednjih škola (11%). Svi navedeni proizvodi sadrže nikotin koji može dovesti do stvaranja zavisnosti i na čije dejstvo su posebno osetlјivi mladi.

U okviru obeležavanja ovog Nacionalnog dana bez duvana naglašavaju se štetni efekti i javnozdravstvene posledice upotrebe duvanskih proizvoda i izloženosti duvanskom dimu i aerosolima drugih proizvoda koji sadrže nikotin. Takođe, ističe se značaj usvajanja mera kontrole duvana koje su zasnovane na dokazima. Primena drugih mera kontrole duvana dovela je da smanjenja učestalosti pušenja cigareta na globalnom nivou sa 22,8% u 2007. godini na 17,0% u 2021. godini (29% muškaraca i 5% žena).

Mere kontrole duvana uklјučuju i zakone kojim se zabranjuje pušenje u svim zatvorenim javnim prostorima. Ovi zakoni štite stanovništvo od udisanja kancerogenih materija i drugih štetnih supstanci iz duvanskog dima i aerosola iz drugih nikotinskih proizvoda. Pored toga, zabrana pušenja u javnim i radnim prostorima, podstiče pušače da ostave pušenje.

U cilјu podrške i motivisanja pušača za odvikavanje od pušenja, Institut za javno zdravlјe Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” je u junu 2022. godine pokrenuo besplatnu telefonsku liniju i internet stranicu https://ostavipusenje.rs/.

Odgovori na pitanja pušača koji razmišlјaju da prestanu da puše ili su to već odlučili, kao i onih koji su već prestali i pokušavaju da održe nepušači status, mogu se dobiti svakog radnog dana od 11 do 14 časova pozivom na broj 080 020 0002.

Zavod za javno zdravlje Pančevo ove godine Nacionalni dan bez duvana obeležava 30. januara sa Crvenim Krstom Pančevo i 31. januara sa Ekonomsko-trgovinskom školom „Paja Marganović“ Pančevo.

U saradnji sa Crvenim krstom Pančevo održaće se vršnjačka edukacija volontera Crvenog krsta na temu štetnosti duvanskih proizvoda, dok će sledećeg dana učenicima srednje ekonomsko trgovinske škole stručnjaci iz Zavoda održati predavanje na istu temu.

Zavod za javno zdravlje Pančevo kontinuirano svake godine realizuje i edukacije za učenike šestih razreda osnovnih škola u Južnobanatskom okrugu na temu štetnosti duvanskih proizvoda sa ciljem da, zajedno sa prosvetnim radnicima, utiče na smanjenje nastanka ove bolesti zavisnosti kod mladih.

https://www.zjzpa.org.rs/nacionalni-dan-bez-duvana-31-januar-2024-godine/