Obnovljeno grejanje u zdravstvenoj ustanovi: Novi centralni kotlovi u Opovu i Sefkerinu (video)

Obnovljeno grejanje u zdravstvenoj ustanovi: Novi centralni kotlovi u Opovu i Sefkerinu (video)

Novi centralni kotlovi u Opovu i Sefkerinu

Doma zdravlja Opovo polovinom oktobra, lokalna samouprava je vrlo brzo reagovala i iz tekuće budžetske rezerve za neplanirane izdatke, namenila 1,5 miliona dinara za nabavku novog kotla u zgradi Doma zdravlja Opovo, ali i za nov kotao u zdravstvenoj ambulanti Sefkerin.

Kotlovi su u međuvremenu dopremljeni i montirani, a kotlarnicu u Opovu obišli su predsednik opštine Miloš Markov i direktorka Doma zdravlja Opovo dr Sofija Popović.

Predsednik opštine je izrazio zadovoljstvo brzom reakcijom istakavši da je obezbeđivanje normalnih i što kvalitetnijih uslova za rad u Domu zdravlja Opovo jedan od prioriteta lokalne samouprave.

„Na inicijativu Doma zdravlja Opovo obezbedili smo sredstva za opremanje nove kotlarnice za Dom zdravlja u Opovu, kao i u Sefkerinu. Ovo je bila kotlarnica koja je izašla iz upotrebe, kupljena još pre 14 godina i kada je kupljena nije bila kompletna jer joj je nedostajao deo za kondenzaciju. Naravno, nismo mogli tako da funkcionišemo, posebno sada u vremenu pandemije KOVID-19 i kada je potrebno da Dom zdravlja ima sve preduslove da lekari mogu da rade, građani da borave u prostorijama, nama je prioritet da obezbedimo normalne i što kvalitetnije uslove.

Mi smo imali prvo ideju da uradimo remont postojeće, međutim kada smo videli da je to nemoguće da se uradi, kroz neke uštede odvojili smo sredstva da možemo da kupimo novu. Sada, posle 14 godina promenili centralni kotao u objektu Doma zdravlja Opovo i moram da kažem da je ovde u pitanju 1000 kvadrata koji se greju i ovaj kotao je od 300 kilovata. U isto vreme smo i za ambulantu u Sefkerinu obezbedili i to je način odgovorne lokalne politike čime želimo da u skladu sa našim mogućnostima obezbedimo za naše građane najkvalitetnije uslove kada obavljaju svoje usluge kod nas“, poručio je Markov.

Ovom investicijom rešen je dugogodišnji problem opovačke zdravstvene ustanove.

Opštinsko veće Opštine Opovo: Održana 22. sednica, na dnevnom redu 16 tačaka i sedam verifikacija

Opštinsko veće Opštine Opovo: Održana 22. sednica, na dnevnom redu 16 tačaka i sedam verifikacija

Održana 22. sednica, na dnevnom redu 16 tačaka i sedam verifikacija

OPOVO, 23. novembar 2021 – Na 22. sednici Opštinskog veća Opštine Opovo razmatrano je 16 tačaka dnevnog reda i sedam verifikacija od 20. oktobra.

1. Razmatranje  Zapisnika sa 21. sednice Opštinskog veća opštine Opovo;

2. Predlog Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji opštine Opovo;

3. Predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Opovo;

4. Predlog Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Opovo;

5. Predlog Odluke o pokretanju postupka otuđenja iz javne svojine opštine Opovo, parcele broj 5036 k.o. Opovo;

6. Donošenje rešenja o kategorizaciji sportskih organizacija na teritoriji opštine Opovo koje su članice Sportskog saveza opštine Opovo;

7. Razmatranje Izveštaja Komisije za sprovođenje postupka prikupljanja ponuda za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Opovo, parcele br. 5343/2 KO Opovo i Predlog Zaključka;

8. Razmatranje Izveštaja Komisije za sprovođenje postupka prikupljanja ponuda za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Opovo, parcele br. 4165 KO Opovo i Predlog Zaključka;

9. Razmatranje Izveštaja Komisije za sprovođenje postupka prikupljanja ponuda za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Opovo, parcele br. 5706 KO Opovo i Predlog Zaključka;

10. Razmatranje Izveštaja Komisije za sprovođenje postupka prikupljanja ponuda za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Opovo, parcele br. 4416 KO Opovo i Predlog Zaključka;

11. Razmatranje Izveštaja Komisije za sprovođenje postupka prikupljanja ponuda za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Opovo, parcele br. 4295/2 KO Baranda i Predlog Zaključka;

12. Razmatranje Izveštaja Komisije za sprovođenje postupka prikupljanja ponuda za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Opovo, parcele br. 4295/3 KO Baranda i Predlog Zaključka;

13. Zaključak o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JP „Mladost“ Opovo za period od 01.01.2021. godine do 30.09.2021. godine;

14. Razmatranje Izveštaja Centra za socijalni rad „Opovo“ Opovo o utrošenim sredstvima za jednokratne pomoći i troškove sahrana za period 01.09.2021. do 30.09.2021. godine;

15. Razmatranje Izveštaja Centra za socijalni rad „Opovo“ Opovo o utrošenim sredstvima za jednokratne pomoći i troškove sahrana za period 01.09.2021. do 30.09.2021. godine;

16. Tekuća pitanja.

VERIFIKACIJA

20.10.2021. godine.

1.  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih

     mesta u Opštinskoj upravi opštine Opovo;

2. Zaključak o usvajanju šeste izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2021. godinu za naručioca Opštinsku upravu Opovo;

3. Zaključak o obezbeđivanju sredstava iz budžeta opštine Opovo- sopstveno učešće opštine Opovo na Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta AP Vojvodine za sufinansiranje izrade planske dokumentacije – Plan detaljne regulacije za blokove br. 24, 35a i 36a naselja Opovo;

4. Zaključak o obezbeđivanju sredstava iz budžeta opštine Opovo- sopstveno učešće opštine Opovo na Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta AP Vojvodine za sufinansiranje izrade planske dokumentacije – Plan detaljne regulacije za deo bloka br. 58 i blok br. 54a naselja Opovo;

5. Zaključak o davanju saglasnosti na Sporazum o pokriću razlike do definisanih troškova ostvarenih prilikom prevoza putnika na relaciji Beograd -Sefkerin-Beograd i Beograd-Sakule-Beograd, prevoznika SP „Lasta“ Beograd za period 01.10.2021. do 31.12.2021. godine;

6. Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve po zahtevu Doma zdravlja Opovo, za nabavku i ugradnju kotla za centralno grejanje u ambulanti u Opovu;

7. Zaključak o odobravanju pomoći u naturi – nabavka građevinskog materijala Popov Dušanu iz Barande;

Javni poziv: Davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine stambenih jedinica namenjenih za rešavanje stambenih potreba izbeglica

Javni poziv: Davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine stambenih jedinica namenjenih za rešavanje stambenih potreba izbeglica

Davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine stambenih jedinica namenjenih za rešavanje stambenih potreba izbeglica

OPOVO, 22. novembar 2021 – Na osnovu člana 8. stav 3. Pravilnika o radu Komisije za rešavanje stambenih potreba izbeglica broj:360-567/15 od 15. novembra 2021. godine (u daljem tekstu: Pravilnik) i člana 7. stav 2. Uredbe o bližim uslovima i merilima za utvrđivanje reda prvenstva za rešavanje stambenih potreba izbeglica („Službeni glasnik RS”, broj 58/11)(u daljem tekstu: Uredba), a u vezi sa članom 7. Pravilnika, članom 19. stav 2. tačka 2) Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 – SUS i„Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i članom 2. stav 1. tačka 2) Uredbe, Komisija za rešavanje stambenih potreba izbeglica Komesarijata za izbeglice i migracije, imenovana rešenjem komesara broj: 360-567/13 od 12. novembra 2021. godine (u daljem tekstu: Komisija), dana 20. novembra 2021. godine, raspisuje

JAVNI POZIV za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine stambenih jedinica namenjenih za rešavanje stambenih potreba izbeglica Tekst Javnog poziva možete pročitati OVDE