Inspekcija za zaštitu životne sredine: Odlaganje otpada, zakonske odredbe, čišćenje divljih deponija i odgovor na pitanje građana

05/06/2021

Odlaganje otpada, zakonske odredbe, čišćenje divljih deponija i odgovor na pitanje građana

OPOVO, 5. jun 2021 – Komunalni otpad se sakuplja, ponovo iskorišćava i odlaže u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i posebnim propisima kojima se uređuju komunalne delatnosti.
Opština Opovo je poslove održavanja čistoće na svojoj teritoriji od 2009. godine poverila „Brantner otpadnoj privredi“ doo.
Domaćinstva i drugi proizvođači komunalnog otpada su dužna da odlažu otpad iz domaćinstva u kante ili kontejnere koje obezbeđuje „Brantner otpadnoj privredi“ doo.
Opasan otpad iz domaćinstava (otpadne baterije, akumulatori, ulja, otpad od električnih i elektronskih proizvoda, boje i lakovi, pesticidi…) predaje se ovlašćenom operateru.
Domaćinstva su u obavezi da vrše selekciju i odvojeno skupljanje otpada radi reciklaže (papir, metal, plastika, staklo).
Jedinica lokalne samouprave je u obavezi da Odlukom utvrdi lokacije za odlaganje inertnog, odnosno građevinskog otpada i otpada od rušenja na kojima se može odlagati samo ta vrsta otpada. Na snazi je Odluka iz 2010. godine, a zbog promene pojedinih lokacija, u pripremi je nova odluka.
Biorazgradivi otpad se takođe odlaže na utvrđene lokacije.

Ove godine predviđeno je čišćenje osam divljih deponija u sva četiri naseljena mesta naše opštine: pet u Sefkerinu, jedne u Opovu, jedne u Barandi i dve u Sakulama.
Sve divlje deponije su evidentirane i u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom o njihovoj lokaciji redovno se izveštava se Agencija za zaštitu životne sredine.
Najveći problem u našoj opštini predstavljaju divlje deponije u Sefkerinu po broju, po površini koju zauzimaju i po količini otpada na njima. Nalaze se uz atarske puteve, pored groblja i na  mestima za koje se smatra da se otpad može neprimećeno baciti. Jasno je da je nizak nivo ekološke svesti u Sefkerinu uzrok ovog problema.
Uvođenjem neprestane edukacije u ovoj oblasti, novih mera,video nadzora, pojačane inspekcijske kontrole i oštre kaznene politike, nadamo se da će naši sugrađani  promeniti pogrešne navike i da će sa otpadom postupati na odgovoran način. Odgovor na zahtev građana Sefkerina za uređenje divlje deponije na parceli br. 4222 KO Sefkerin

1. U pripremi je nova Odluka o određivanju lokacija za odlaganje inertnog, odnosno građevinskog otpada i otpada od rušenja na teritoriji opštine Opovo, koja je kao i prethodna, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom koji  obavezuje jedinicu lokalne samouprave da uredi, obezbedi, organizuje  i sprovodi upravljanje komunalnim, odnosno inertnim otpadom na svojoj teritoriji. Ovom Odlukom će biti utvrđene odgovarajuće lokacije koje u potpunosti odgovaraju potrebama i zahtevima za lokacije ove namene.

– Uredba o odlaganju otpada na deponije na koju se pozivate  bliže propisuje uslove i kriterijume koji  se odnose na deponije otpada, u našem slučaju to je Regionalna ( sanitarna) deponija u Dolovu na osnovu Regionalnog plana upravljanja otpadom za region Pančevo-Opovo.

2. U toku je čišćenje divlje deponije na parceli br.4222 KO Sefkerin.

3. Planirano je da posle izvršenog čišćenja na datoj lokaciji budu postavljene table i video nadzor.

4. Palnirano je sprovođenje redovne medijske kampanje u smislu upoznavanja građana sa pravilnim postupanjem sa komunalnim , inertnim otpadom, animalim , opasnim otpadom iz domaćinstva u smislu jačanja ekološke svesti kao i upoznavanje sa kaznenim merama.

5. Planira se pošumljavanje očišćenih lokacija.

6. Inspekcijskim službama se 24 sata mogu podneti elektronske prijave u slučaju procenjenog kritičnog rizika.

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

najnovije

najčitanije