1

Predsednik opštine u Barandi: REŠAVANJE PRIORITETNIH PROBLEMA U BARANDI (VIDEO)

REŠAVANJE PRIORITETNIH PROBLEMA U BARANDI

Baranda, 9. jun 2020;

Predsednik opštine dr Zoran Tasić nastavio je sa obilaskom opštinskih sela i organizovanja sastanaka sa zainteresovanim građanima. Ovog puta skup je održan u domaćinstvu Vlade Parčanina u Barandi gde su se okupili poljoprivrednici, uglavnom stočari i proizvođači mleka. Predsednik opštine je zajedno sa svojim pomoćnikom Nebojšom Kovačevićem i potpredsednikom Mesne zajednice Baranda Milovanom Kneževićem razgovarao sa prisutnima na razne teme koje se tiču potreba i razvoja Barande. Najviše je reči bilo u vezi poljoprivrede, ali i svih drugih stvari važnih za život ovog sela.

Veoma zadovoljni razgovorom i dogovorom na sastanku, prisutni su uputili zahvalnost lokalnoj samoupravi što im je za vreme vanrednog stanja omogućena ispaša stoke i distribucija mleka u otkupne stanice.

Predsednik opštine je još jednom istakao značaj ovakvih sastanaka sa građanima i najvio da će u budućnosti dogovor sa građanima biti osnova za rešavanje lokalnih problema i realizaciju infrastrukturnih projekata.

„Želeo bih prvo da iskažem svoju ličnu impresiju jer danas se nalazimo u jednoj porodici gde imate četiri generacije, unuke, praunuke, pradedu, gde imamo pravi primer kako se vodi domaćinstvo. Moram, takođe da iskažem zadovoljstvo što se danas jako puno ljudi odazvalo na poziv za ovaj sastanak, koji je bio vrlo konstruktivan, razgovarali smo o svim temama, ne samo ono što je vezano za poljoprivredu, već i za sve ono što je vezano za život na selu i kako mi kao lokalna samouprava možemo ovim ljudima da pomognemo da mnogo bolje žive. Ono što smo se danas dogovorili jeste da ćemo u budućnosti imati jednu potpuno drugačiju politiku kada govorim o finansiranju svakog naseljenog mesta. Nećemo mi kao lokalna vlast donositi odluku koji će se veliki infrastrukturni projekti realizovati, nego ćemo jednostavno kroz ovakve skupove i sastanke pustiti ljude da delegiraju probleme i projekte, i da na takav način ključne projekte u svakom naseljenom mestu rešavamo“ izjavio je Tasić za Glas Opova.

Zajednički zaključak sastanka je da su u Barandi realizovani kvalitetni projekti od uređenja infrastrukture centralne zone naselja i lokalnog groblja, izgradnje parkinga, pešačkih staza, asfaltiranja ulica do renoviranja svetosavskog doma. Kao neki od pririteta za naredni period izdvojili su se uređenje atarskih puteva i preostalih ulica, postavljanje usporivača brzine na kolovozima i prokopavanje puta do baranđanskih šuma za ispašu krava.
Odeljenje za imovinsko pravne, stambeno komunalne poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine: PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

U skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu

( „ Službeni glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09) OPŠTINA OPOVO OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za imovinsko pravne, stambeno komunalne

poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine:

OBAVEŠTAVA JAVNOST

Nosilac projekta PR RADNjA ZA OBRADU METALA „RALE METAL 1“ OPOVO, ul. ŠUMSKA  bb podneo je zahtev za odlučivanje o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje proizvodno skladišnog objekta na na katastarskoj parceli  br. 5611 K.O. Opovo, teritorija opštine Opovo.

Podaci i dokumentacija iz zahteva nosioca projekta mogu se dobiti na uvid u prostorijama Opštinske uprave Opovo – Odeljenje za imovinsko pravne, stambeno komunalne poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine,  radnim danom od 10- 14 časova.

Svi zainteresovani, u roku od 10 dana od objavljivanja ovog obaveštenja, mogu nadležnom Organu dostaviti svoje mišljenje u pisanoj formi.
Krediti za likvidnost: KOVID 19 ZA SEKTORE TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I PUTNIČKI SAOBRAĆAJ

KOVID 19 ZA SEKTORE TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I PUTNIČKI SAOBRAĆAJ

Opovo, 10. jun 2020;

Vlada Republike Srbije na predlog Ministarstva privrede usvojila je Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19.

Osnovni ciljevi Programa su da se u uslovima otežanog poslovanja izazvanog pandemijom virusa COVID – 19 obezbedi podrška privrednim subjektima za nabavku obrtnih sredstava kao i za održavanje tekuće likvidnosti u cilju redovnog izmirivanja obaveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima i državi.

Realizacija Programa vršiće se preko Fonda za razvoj Republike Srbije sve dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 10. decembra 2020. godine.

Za relizaciju Programa izdvojeno je 24 000 000 000 dinara.

KO MOŽE DA KORISTI SREDSTVA

Pravo na korišćenje sredstava imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koja obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost.

Sredstva po ovom Programu ne mogu se koristiti za: organizovanje igara na sreću, lutrije i slične delatnosti; promet nafte i naftnih derivata; proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodonim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

Kredit se može odobriti i ako je u zvaničnim finansijskim izveštajima privrednog subjekta za jednu od poslednje dve godine, iskazan neto gubitak ali je ostvaren poslovni dobitak.

USLOVI KREDITA: rok otplate do 36 meseci koji uključuje grejs period do dvanaest meseci, ukupno trajanje kredita je do 12 meseci grejsa i do 24 meseca otplate; kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou; krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima; minimalni iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima za privredna društva je 1.000.000,00 dinara a za preduzetnike, zadruge i privredne subjekte registrovane u relevantnom registru 200.000,00 dinara; maksimalan iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima može biti: za preduzetnike i mikro pravna lica do 10.000.000,00 RSD, za mala pravna lica do 40.000.000,00 RSD I za srednja pravna lica do 120.000.000,00 RSD; otplata kredita vršiće se u mesečnim anuitetima; u grejs periodu kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu; osnovni uslov za realizaciju ovih kredita je da privredni subjekat u periodu od 15.03.2020.godine pa do isteka tri meseca nakon puštanja sredstava u korišćenje ne smanjuje broj zaposlenih više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15.03.2020. godine za period koji se završava u navedenom vremenskom okviru. instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su: menica i menično ovlašćenje jemca/pristupioca dugu (ukoliko postoji jemstvo/pristupanje dugu drugog privrednog subjekta) i/ili hipoteka na nepokretnostima čija je tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita i/ili zaloga na opremi/pokretnim stvarima čija je tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita i/ili menica i menično ovlašćenje osnivača/akcionara dužnika; menica i menično ovlašćenje dužnika se obavezno dostavljaju uz neko od navedenih sredstava obezbeđenja.

SREDSTVA OBEZBEĐENjA

U zavisnosti od iznosa kredita, korisnici kredita dostavljaju sledeća sredstva obezbeđenja: do iznosa od 1.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita i lične menice osnivača (svih osnivača); do iznosa od 2.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo fizičkog lica koje je zaposleno na neodređeno vreme; do iznosa od 10.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo povezanog pravnog lica; do iznosa od 25.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koji nije povezano pravno lice sa korisnikom kredita; za iznos iznad 25.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, zaloga na opremi u vlasništvu korisnika kredita ili zalogodavca i/ili hipoteka prvog reda. Za klijente iz portfolia Fonda koji već imaju uspostavljene realne/odgovarajuće kolaterale, krediti će se odobravati uz kolateral višeg reda. Garancija banke, ručna zaloga i hipoteka  mogu  biti obezbeđenja za sve iznose kredita. Jemstvo bonitetnog privrednog subjekta (koje nije povezano lice) može biti obezbeđenje za sve  iznose kredita do 25.000.000rsd. 

  KREDITI ZA LIKVIDNOST COVID – 19 TURIZAM, UGOSTITELjSTVO I PUTNIČKI SAOBRAĆAJ U skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID – 19 izazvane virusom SARS-CoV-2 za privredne subjekte čija je registrovana pretežna šifra delatnosti iz oblasti turizma, ugostiteljstva i putničkog saobraćaja utvrđeni su sledeći posebni uslovi: a) rok otplate do pet godina koji uključuje grejs period do dve godine, ukupno trajanje kredita je do 24 meseca grejsa i do 36 meseci otplate; b) kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou; v) krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima; g) maksimalan iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima može biti: za preduzetnike i mikro pravna lica do 20.000.000,00 RSD, za mala pravna lica do 80.000.000,00 RSD i za srednja pravna lica do 180.000.000,00 RSD; d) najviši iznos odobrenog kredita može biti do 80% ostvarenih poslovnih prihoda po poslednje predatom finansijskom izveštaju; đ) otplata kredita vršiće se u mesečnim anuitetima; u grejs periodu kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu; e) privredni subjekt u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka tri meseca nakon puštanja sredstava u korišćenje, može imati smanjenje broja zaposlenih; ž) u zavisnosti od iznosa kredita, korisnici kredita dostavljaju sledeća sredstva obezbeđenja: do iznosa od 5.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita i jemstvo jednog ili više osnivača ili jemstvo fizičkog lica koje je zaposleno na neodređeno vreme, kod podnosioca zahteva za kredit ili drugog privrednog subjekta, do iznosa od 20.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, jemstvo jednog ili više osnivača i jemstvo povezanog pravnog lica ili jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koji nije povezano pravno lice sa korisnikom kredita, do iznosa od 80.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, jemstvo jednog ili više osnivača i jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koji nije povezano pravno lice sa korisnikom kredita, za iznos iznad 80.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, zaloga na opremi, robi i/ili vozilima u vlasništvu korisnika kredita ili zalogodavca i/ili hipoteka prvog reda. Za klijente iz portfolia Fonda koji već imaju uspostavljene realne/odgovarajuće kolaterale, krediti će se odobravati uz kolateral višeg reda. Nepokretnosti odnosno oprema koje služe kao obezbeđenje po kreditima u skladu sa ovim programom ne moraju biti osigurane i polisa ne mora biti vinkulirana u korist Fonda. Zaloga na opremi, robi i/ili vozilima ili hipoteka mogu biti obezbeđenje i za iznose kredita manje od 80.000.000,00 dinara. Ukoliko su osnivači lica koja su strani državljani ili privredna društva registrovana u inostranstvu u tom slučaju se ne dostavljaju menice osnivača. Posebni uslovi se mogu primeniti i na privredne privredne subjekte iz oblasti turizma, ugostiteljstva i putničkog saobraćaja kojima su odobrena sredstva pod uslovima utvrđenim Uredbom, ali samo u pogledu produženja grejs perioda i roka otplate kredita. Za produženje grejs perioda i roka otplate kredita potrebno je podneti novi zahtev na posebnu mejl adresu deifinisanu za navedene kredite. Pretežna šifra delatnosti iz oblasti turizma, ugostiteljstva i putničkog saobraćaja na koje se primenjuju posebni uslovi možete pogledati https://fondzarazvoj.gov.rs/download/sifre.pdf  

Sva pitanja u vezi sa ovim Programom možete postaviti putem elektronske adrese [email protected] 
Zahtevi se elektronski podnose na elektronsku adresu [email protected] 
Zahtevi za turizam, ugostiteljstvo i putnički saobraćaj (za šifre definisane u prethodnom tekstu) se elektronski podnose na elektronsku adresu [email protected]
Otvoreno prvenstvo Beograda za mlađe pionire: ZLATNA MEDALJA ZA TEODORU VASIĆ

ZLATNA MEDALJA ZA TEODORU VASIĆ

Opovo, 10. jun 2020;

Na stadionu Vojne akademije 7. juna je odžano Otvoreno prvenstvo Beograda za mlađe pionire. Izvanredna je bila Spartakova mlada nada Teodora Vasić u disciplini bacanje vortkesa, gde je pobedila sa hicem od 49,77m, što je njen novi lični rekord.

U disciplini 60m koja je bila najmasovnija disciplina na takmičenju u kojoj je učešće uzelo nešto manje od 100 takmičarki, nastupile su i Spartakove atletičarke Ivona Stamenović koja je zauzela 5. mesto u četvrtoj grupi (9,42s), Iva Krivokuća 5. mesto u petoj grupi (9,72), Una Rackov 8. mesto u šestoj grupi (10,37). U disciplini na 200m za opovački klub su nastupile Kristina Gasenberger koja je zauzela 5. mesto u četvtoj grupi (32,12), Anja Aćimov je zauzela 3. mesto u šestoj grupi (35,69), a Ivana Šotić u istoj grupi  6. mesto (42,42). Andrea Stajin je nastupila u trci na 800m i zauzela 15 mesto (3:00,05).

Posle dužeg vremena Spartak je imao čak dve ženske štafeta na 4x60m. Prvu štafetu činile su atletičarke: Iva Krivokuća, Kristina Gasenberger, Ivona Stamenović i Teodora Vasić koje su zauzele 10. mesto uz ostvaren rezultat 36,22s. Druga štafeta je trčala u sastavu: Anja Aćimov, Una Rackov, Ivana Šotić i Andrea Stajin I zauzela je 18. mesto (40,45s).

“Moram napomenuti da sam zadovoljan kako su naše atletičarke nastupile, kako pojedinačno, tako i u štafeti i da su neke od njih dve do tri godine mlađe u kategoriji, tako da je budućnost pred njima. Ono što je najbitnije je dobra atmosfera, timski duh, da su devojke jedna drugu bodrile i da sa ovog takmičenja odlaze sa lepim uspomenama” izjavio je za Glas Opova trener Spartaka Nemanja Stojanović.