Skupština opštine Opovo: Usvojeni izveštaji o radu javnih ustanova

25/03/2024

OPOVO, 25 mart 2024  – Na 36. sednici Skupštine opštine Opovo razmatrano je i usvojeno 13 tačaka dnevnog reda.

U okviru Predloga Odluke o vršenje eksterne revizije završnog računa budžeta Opštine Opovo za 2023. godinu, na osnovu saglasnosti Državne revizorske institucije angažovaće se lice koje ispunjava uslove za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja, propisane zakonom kojima se uređuje računovodstvo i revizija..

Odlukom o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Opštine Opovo utvrđuje se visina naknada, olakšice, način dostavljanja i sadržaj podataka o korišćenju javne površine nadležnom organu koji utvrđuje obavezu plaćanja naknade.

Odlukom o pstavljanju manjih montažnih, pokretnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene menja se tako što se članovi od 7 do 26 brišu.

Odlukom o pokretanju postupka poveravanja obavljanja delatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na teritoriji Opštine Opovo pokreće se postupak u cilju dugoročne saradnje između javnog i privatnog partnera primenom Zakona o javno privatnom partnerstvu i koncesijama i Zakona o komunalnim delatnostima, a ovlašćije se Opštinsko veće opštine Opovo da Rešenjem formira stručni ili projektni tim koji će pomoći javnom telu u pripremi potrebne analize studije opravdanosti javno privatnog partnerstva.

Obrazovano je Povremeno radno telo za saradnju sa drugim jedinicama lokalne samouprave i za koordinaciju i praćenje rada ustanova, javnog preduzeća i organizacija čiji je osnivač Opština Opovo u sastavu: Predrag Ginculj, Nebojša Kovačević, Anka Simin Damjanov, Ankica Jožika i Nataša Bugarin.

Obrazovano je Povremeno radno telo za primanje i obrađivanje zahteva građana i koordinaciju i saradnju sa organima opštine i mesnim zajednicama u pogledu ostvarivanja prava građana, u sastavu: Boban Vujanović, Branko Ivanov, Milovan Knežević, Jasmina Četnik, Nenad Josić i Dragan Ugrinov.

Odbornici su usvojili predloge zaključaka o usvajanju izveštaja o radu za 2023 godinu Opštinske uprave opštine Opovo, Opštinske narodne biblioteke Opovo, Centra za socijalni rad Opovo i Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Opovo, kao i godišnji izveštaji o radu PU „Bambi“ Opovo, direktora PU „Bambi“ Opovo i o radu timova PU „Bambi“ Opovo za radnu 2022/23. godinu. Takođe, usvojeni su predlozi rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad Opovo za 2024. godinu i Plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju Opštine Opovo za 2024. godinu.

 

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

najnovije

najčitanije