Socijalna politika: Stupila na snagu nova Uredba o energetski ugroženom kupcu, potrebna obnova statusa

10/01/2023

Stupila  na snagu nova Uredba o energetski ugroženom kupcu, potrebna obnova statusa

Opovo, 10 januar 2023
Vlada Srbije je, na predlog Ministarstva energetike, usvojila Uredbu o energetski ugroženom kupcu tokom prošlog meseca. To je lepa vest za sve građane kojima je potrebna ta pomoć. Njom su definisane kategorije građana, koji imaju pravo na umanjenje računa za električnu energiju. S obzirom na to, da su ovom Uredbom, unapređeni kriterijumi za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, ubuduće će znatno više građana ostvarivati popust na struju, gas i toplotnu energiju. U nastavku pročitajte tekst uredbe.

Dana 17.12.2022. godine stupila je na snagu nova Uredba o energetski ugroženom kupcu („SL.glasnik RS“ br. 137/2022) kojom je između ostalog predviđeno da su:

Kriterijumi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca su:
1) materijalni položaj:
(1) ukupan mesečni prihod domaćinstva;
(2) broj članova domaćinstva;
(3) imovno stanje;
2) ostvareno pravo na novčanu socijalnu pomoć ili dečiji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog
lica;
3) zdravstveno stanje člana domaćinstva.

Ako se zahtev podnosi  iz razloga materijalnog položaja ili imovnog stanja domaćinstva onda se u obzir između ostalog uzima u odnosu na broj članova domaćinstva, ukupan mesečni prihod domaćinstva određen prema podacima ministarstva nadležnog za poslove trgovine o vrednosti minimalne potrošačke korpe za tročlano domaćinstvo, koji  može biti najviše:
1) za domaćinstva sa jednim članom do 21.074,68 dinara;
2) za domaćinstva sa dva člana do 33.402,13 dinara;
3) za domaćinstva sa tri člana do 45.729,58 dinara;
4) za domaćinstva sa četiri člana do 58.057,03 dinara;

5) za domaćinstva sa pet članova do 70.384,48 dinara;
6) za domaćinstva sa šest članova do 82.711,93 dinara;
7) za domaćinstva sa više od šest članova za svakog dodatnog člana dodaje se: 12.327,45 dinara.

Domaćinstvo čiji su članovi ostvarili pravo na novčanu socijalnu pomoć, dečiji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica stiče status energetski ugroženog kupca po osnovu akta nadležnog organa o stečenom pravu.
Za sticanje statusa energetski ugroženog kupca  po ovom osnovu nije potrebna ispunjenost drugih uslova

Domaćinstvo na osnovu zdravstvenog stanja stiče status energetski ugroženog kupca, ako član domaćinstva koristi medicinske aparate ili uređaje neophodne za održavanje zdravlja, za čiji rad je potrebno napajanje iz elektrodistributivne mreže i kome obustavom isporuke električne energije može biti ugrožen život ilizdravlje.

Rešenje o sticanju statusa energetski ugroženog kupca donosi se sa rokom važenja najduže do kraja kalendarske godine.
Rešenje o sticanju statusa energetski ugroženog kupca koje se donosi na osnovu akta kojim se utvrđuje pravo na novčanu socijalnu pomoć ili dečiji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica donosi se sa rokom važenja koji se utvrđuje u kalendarskom mesecu u skladu sa važenjem navedenog akta.
U slučaju da  ovaj  akt  nije vremenski ograničen, rešenje o sticanju statusa energetski ugroženog
kupca donosi se sa rokom važenja do kraja kalendarske godine.

Novi Zahtev za narednu kalendarsku godinu može se podneti najranije 30 dana pre isteka roka važenja rešenja.

Novi Zahtev se isto  može se podneti nakon donošenja novog akta kojim je podnosiocu Zahteva utvrđeno pravo na novčanu socijalnu pomoć ili dečiji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i
negu drugog lica.

Uz Zahtev ukoliko nije došlo do promene podataka na osnovu kojih je doneto rešenje o sticanju statusa energetski ugroženog kupca, što se konstatuje uzimanjem izjave na zapisnik pod krivičnom i materijalnom odgovornošću pred organom jedinice lokalne samouprave, nije potrebno prilagati dokaze koji su već ranije priloženi, izuzev dokaza o ukupnim mesečnim primanjima i prihodima domaćinstva.

Napomena:

Rešenje kojim se utvrđuje pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica koje je doneto od srane Republičkog fonda za penzisko i invalidsko osiguranje nije osnov za sticanje energetski ugroženom kupcu.

Obaveštavaju se građani koji su imali utvrđen status enegretski ugroženog kupca za snabdevanje električnom energijom, a koje pravo su stekli na osnovu rešenja o pravu na novčanu socijalnu pomoć, materijalni položaj ili imovno stanje domaćinstva ili po osnovu zdravstvenog stanja člana domaćinstva, da je status enegretski ugroženog kupca istekao 31.12.2022. godine i da su dužni   u koliko žele da im navedeni status bude produžen, jave u Opštinsku upravu Opštine Opovo, Opovo, Borisa Kidriča br.10, , svakog radnog dana od 7,30 od 15,30 časova, tel: 013/681-030, kako bi podneli novi zahtev za sticanje statusa  enegretski ugroženog kupca .

pročitajte još i

Pčelarstvo: Predavanje u nedelju

Pčelarstvo: Predavanje u nedelju

Predavanje u nedelju Opovo, 30 januar 2023 Pčelarsko udruženje “Amorfa” iz Opova obaveštava sve zainteresovane pčelare da će se 05. februara, u nedelju sa početkom u 18h u Sali Info centra, održati  debata na temu: ,,Rojeva matica i druge urbane legenda Balkaskog...

Urbanizam: Da li znate u kojoj ste poreskoj zoni

Urbanizam: Da li znate u kojoj ste poreskoj zoni

Da li znate u kojoj ste poreskoj zoni   OPOVO, 29. januar 2023 - Za potrebe utvrđivanja prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti kao elemenata za utvrđivanje osnovice poreza na imovinu, teritoriju opštine Opovo čine četiri zone opredeljene prema...

najnovije

najčitanije