1

NGO: Novi projekat UG Siguran život

Novi projekat UG Siguran život

Opovo, 1. decembar 2021
Uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije, udruženje Siguran život počinje realizaciju projekta „Ko zna, taj i može/Ko djanola, ov shaj“ (ili na drugom dijalektu: Kon dženel, vov šaj). Projekat ima za cilj smanjenje stope osipanja iz školskog sistema dece romske nacionalnosti na području opštine Opovo i šire.

Projekat će se baviti podizanjem svesti o važnosti školovanja romske dece i mladih kroz istraživanje o najčešćim uzrocima izlaska iz školskog sistema, pružanjem psiho-socijalne podrške radi prevencije ovog rizika i motivacije korisnika, podnošenjem incijativa ka školama i lokalnoj samoupravi za poboljšanje uslova i veću inkuziju romske dece kao i kroz intenzivnu kampanju podizanja svesti, medijsku i mentorsku, putem rada na terenu sa roditeljima i decom u romskim naseljima.

Vodeći se podacima iz Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016-2025. u kojoj se navode procenti učešća romske dece u obaveznom obrazovanju, udruženje je pokrenulo projekat smatrajući da je podizanje svesti o važnosti obrazovanja, ne samo među ranjivim grupama nego i uopšte, ključno za razvoj društva.

Glavno stremljenje projekta je da pomognemo ranjivim porodicama da podrže svoju decu u ostvarenju školovanja kroz direktan rad i razmenu stavova sa njima kao i uključivanjem relevantnih lokalnih institucija kako bi se našli adekvatni modeli da se ovaj proces olakša.

Prva aktivnost kojom projekat otpočinje je angažovanje 4 mlada volontera iz romske zajednice (na osnovu volonterske dnevnice) za terenski rad u 4 naselja i prikupljanje podataka među ciljanim porodicama, a o uslovima prijave i rada biće više reči u narednim objavama.

Više informacija o projektu na: https://siguranzivot.org/