Opštinska uprava Opovo: Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije

01/07/2021

u OGLASI

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije

Opovo,   01.07.2021.
Na osnovu  člana 63.stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije” br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13- odluka US , 50/13- odluka US, 98/13- odluka US,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon, 9/2020 i 52/2021), Opštinska uprava opštine Opovo, Odeljenje za imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine

OGLAŠAVA JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA POTREBE URBANISTIČKO ARHITEKTONSKE RAZRADE LOKACIJE

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije za dogradnju postojećeg kompleksa –stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila izgradnjom OBJEKTA SAMOUSLUŽNE AUTOPERIONICE     na katastarskoj parceli br. 5602 KO OPOVO u Opovu

1. Javna prezentacija Urbanističkog projekat za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije za dogradnju postojećeg kompleksa –stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila izgradnjom OBJEKTA SAMOUSLUŽNE AUTOPERIONICE na katastarskoj parceli br. 5602 KO OPOVO u Opovu za investitora Lekić Goran iz Opova, Ive Lole Ribara br.124

Javna prezentacija održaće se u trajanju od sedam dana u prostorijama zgrade Opštinske uprave Opovo ulica Borisa Kidriča br.10 u periodu od 08.07.2021.godine do 14.07.2021.godine.

2.Obrađivač predmetnog Urbanističkog projekta, broj teh. dokum. 11.12 od juna 2021.godine je“PANURBIS“  DOO za prostorno planiranje iz Pančeva , Maksima Gorkog br.2, odgovorno lice i odgovorni urbanista je Alla Filipović, dipl.inž.arh.-licenca br.200 0381 03

3.Informacije i sva obaveštenja o javnoj prezentaciji možete dobiti na uvid u prostorijama Opštinske uprave Opovo, Odeljenje za imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine i na telefon 013/681 212 ili 681 666.

4.Urbanistički projekat biće dostupan na uvid zaiteresovanoj javnosti u digitalnom obliku ,u toku trajanja javne prezentacije , na zvaničnoj internet glasilu „Glas Opovo“ (www.glasopova.rs) i na sajtu Opštine Opovo

www.opovo.org.rs.) 

5.Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat , kao i da u toku trajanja javne prezentacije od sedam dana  dostave svoje primedbe i sugestije u pisanoj  formi Odeljenju za  imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine,putem pisarnice  Opštinske uprave opštine Opovo, ul.Borisa Kidriča br.10, poštanski broj 26 204 Opovo, najkasnije do poslednjeg dana trajanja javne prezentacije zaključno sa 14.07.2021.godine.

Urbanistički projekat

                                                                                           

pročitajte još i

najnovije

najčitanije