1

AP Vojvodina: Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja

NOVI SAD, 18. mart 2021 – Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu stambene jedinice ili za dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, tekuće i investiciono održavanje stambene jedinice u vlasništvu ili suvlasništvu, porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete (u daljem tekstu: učsnici Konkursa) sa prebivalištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pod stambenom jedinicom iz prethodnog stava smatraju se nepokretnosti (stanovi ili kuće) koje se nalaze u sedištima gradova i opština, kao i u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta na teritoriji AP Vojvodine, i to na zemljištu koje je planskim dokumentom predviđeno za gradnju i koje su upisane u katastar nepokretnosti.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose 150.000.000,00 dinara.

Ceo tekst konkursa i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na linku: http://www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8/%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0/