Odeljenje za imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine : JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA POTREBE URBANISTIČKO –ARHITEKTONSKE RAZRADE LOKACIJE BR. 49/1 KO SEFKERIN U SEFKERINU

image_pdfimage_print

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA POTREBE URBANISTIČKO –ARHITEKTONSKE RAZRADE LOKACIJE BR. 49/1 KO SEFKERIN U SEFKERINU

Na osnovu  člana 63.stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije” br.72/09 , 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13- odluka US , 50/13- odluka US, 98/13- odluka US,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon i 9/2020), Opštinska uprava opštine Opovo, Odeljenje za  imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine  oglašava.

JAVNU      PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA  POTREBE  URBANISTIČKO –ARHITEKTONSKE RAZRADE  LOKACIJE    za izgradnju  objekta samouslužne autoperionice     na katastarskoj parceli br. 49/1 KO  Sefkerin  u Sefkerinu u  ulici Petrov Vlade13

1. Javna prezentacija Urbanističkog projekta  urbanističko-arhitektonske razrade lokacijeza izgradnju  zgrade za izgradnju  objekta samouslužne autoperionice     na katastarskoj parceli br. 49/1 KO  Sefkerin uSefkerinu  u ulici Petrov Vlade13 investitora „MEDA 2016“  iz Borča,Lička 13,odgovorno lice Danijela Stamenović obaviće se u holu zgrade opštinske uprave Opovo ulica Borisa Kidriča br.10 u periodu od 19.06.2020.godine do 26.06.2020.godine.

2.Obrađivač predmetnog Urbanističkog projekta, broj teh. dokum. 013/2020 od juna 2020.godine je Inženjering „PRO PLAN“ Beograda-Palula, odgovorno lice i odgovorni urbanisti  je  Deo Đ.Lukić,dipl.inž.arh.-licenca br.200 0665 04

3.Informacije i sva obaveštenja o javnoj prezentaciji možete dobiti na uvid u prostorijama  Opštinske uprave  Opovo, Odeljenje za  imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine  i  na telefon 013/681 212 ili 681 666.

4.Urbanistički projekat biće dostupan na uvid zaiteresovanoj javnosti u digitalnom obliku ,u toku trajanja javne prezentacije , na zvaničnoj  internet glasilu „Glas Opovo“i na sajtu  Opštine Opovo ( www.opovo.org.rs.) 

5.Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat , kao i da u toku trajanja javne prezentacije od sedama dana  dostave svoje primedbe i sugestije u pisanoj  formi Odeljenju za  imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine,putem pisarnice  Opštinske uprave opštine Opovo, ul.Borisa Kidriča br.10, poštanski broj 26 204 Opovo, najkasnije do poslednjeg dana trajanja javne prezentacije zaključno sa 26.06.2020.godine.

Datum 12.06.2020.godina