Dunav osiguranje: POLISE “DUNAVA” POKRIVAJU RIZIKE PROUZROKOVANE PANDEMIJOM

image_pdfimage_print

POLISE “DUNAVA” POKRIVAJU RIZIKE PROUZROKOVANE PANDEMIJOM

BEOGRAD, 14 aprila (Tanjug) – Polise životnog osiguranja Kompanije „Dunav“ pokrivaju i sve rizike od epidemija i pandemija, kao što je pandemija korona virusa s kojom se u ovom trenutku borimo, saopštila je danas ta kompanija.

Vodeći se željom za što sveobuhvatnijom zaštitom svojih klijenata, kompanija „Dunav“ saopštava da su među rizicima za koje ta kompanija pruža pokriće nedvosmisleno navedeni i rizici od epidemija, što važi i za polise koje se zaključuju u vreme vanrednog stanja, upravo u jeku pandemije koronavirusa.

Kako kažu, „Dunav osiguranje“, s višedecenijskim iskustvom i renomeom odgovornog osiguravača koji ide u korak sa zahtevima tržišta, poslednjih godina pobrinulo se da i u oblasti životnih osiguranja ni u čemu ne zaostaje za velikim svetskim osiguravačima.

U ponudi „Dunava“ je tako široka lepeza usluga osiguranja života prilagođenih potrebama i željama klijenata, od individualnih riziko-osiguranja života, preko mešovitih osiguranja, do kolektivnih osiguranja života.

“Dunav osiguranje” u tom pogledu ni u čemu nije odstupilo, niti je s pojavom epidemije išta promenilo ili ograničavalo uprkos znatno izmenjenim okolnostima i enormnom povećanju rizika, ne odstupajući tako od poslovanja u skladu sa svojim načelom Prijatelj ostaje prijatelj“, navodi se u saopštenju.

Budući da je zbog vanrednog stanja omogućila odlaganje plaćanja premije klijentima kojima je zbog životne dobi zabranjen izlazak iz njihovih domova, kao i klijentima koji su zbog novonastale situacije ostali bez redovnih prihoda ili su im oni znatno smanjeni, Kompanija će svoje ugovorne obaveze po polisama životnog osiguranja u potpunosti izmiriti kao da je premija plaćena.Istim principom i brigom o klijentima Kompanija će se voditi i kod ugovora o životnom osiguranju zaključenih s penzionerima, koji čine značajan deo osiguravajućeg portfelja.

Naime, kako objašnjavaju, Kompanija snosi celokupan rizik osiguravajućeg pokrića i isplaćuje pun iznos osigurane sume ako dođe do ostvarenja osiguranog slučaja iako premija osiguranja nije u potpunosti izmirena zbog nemogućnosti plaćanja u vreme vanrednog stanja.

To se odnosi na individualne polise životnog osiguranja, polise kolektivnog osiguranja zaključene preko Udruženja penzionera, te ugovore o osiguranju penzionera kao korisnika kredita zaključene preko partnera „Dunava“ – poslovnih banaka.