Dunav osiguranje: POLISE “DUNAVA” POKRIVAJU RIZIKE PROUZROKOVANE PANDEMIJOM

14/04/2020

u OGLASI

POLISE “DUNAVA” POKRIVAJU RIZIKE PROUZROKOVANE PANDEMIJOM

BEOGRAD, 14 aprila (Tanjug) – Polise životnog osiguranja Kompanije „Dunav“ pokrivaju i sve rizike od epidemija i pandemija, kao što je pandemija korona virusa s kojom se u ovom trenutku borimo, saopštila je danas ta kompanija.

Vodeći se željom za što sveobuhvatnijom zaštitom svojih klijenata, kompanija „Dunav“ saopštava da su među rizicima za koje ta kompanija pruža pokriće nedvosmisleno navedeni i rizici od epidemija, što važi i za polise koje se zaključuju u vreme vanrednog stanja, upravo u jeku pandemije koronavirusa.

Kako kažu, „Dunav osiguranje“, s višedecenijskim iskustvom i renomeom odgovornog osiguravača koji ide u korak sa zahtevima tržišta, poslednjih godina pobrinulo se da i u oblasti životnih osiguranja ni u čemu ne zaostaje za velikim svetskim osiguravačima.

U ponudi „Dunava“ je tako široka lepeza usluga osiguranja života prilagođenih potrebama i željama klijenata, od individualnih riziko-osiguranja života, preko mešovitih osiguranja, do kolektivnih osiguranja života.

“Dunav osiguranje” u tom pogledu ni u čemu nije odstupilo, niti je s pojavom epidemije išta promenilo ili ograničavalo uprkos znatno izmenjenim okolnostima i enormnom povećanju rizika, ne odstupajući tako od poslovanja u skladu sa svojim načelom Prijatelj ostaje prijatelj“, navodi se u saopštenju.

Budući da je zbog vanrednog stanja omogućila odlaganje plaćanja premije klijentima kojima je zbog životne dobi zabranjen izlazak iz njihovih domova, kao i klijentima koji su zbog novonastale situacije ostali bez redovnih prihoda ili su im oni znatno smanjeni, Kompanija će svoje ugovorne obaveze po polisama životnog osiguranja u potpunosti izmiriti kao da je premija plaćena.Istim principom i brigom o klijentima Kompanija će se voditi i kod ugovora o životnom osiguranju zaključenih s penzionerima, koji čine značajan deo osiguravajućeg portfelja.

Naime, kako objašnjavaju, Kompanija snosi celokupan rizik osiguravajućeg pokrića i isplaćuje pun iznos osigurane sume ako dođe do ostvarenja osiguranog slučaja iako premija osiguranja nije u potpunosti izmirena zbog nemogućnosti plaćanja u vreme vanrednog stanja.

To se odnosi na individualne polise životnog osiguranja, polise kolektivnog osiguranja zaključene preko Udruženja penzionera, te ugovore o osiguranju penzionera kao korisnika kredita zaključene preko partnera „Dunava“ – poslovnih banaka.

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

Javni poziv za prezentaciju  urbanističkog projekta za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije za izgradnju   proizvodnog objekta sa administrativnim delom, magacinskim prostorom i garažom, spratnosti P do P+1 na katastarskoj parceli br. 5295/3 KO OPOVO

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije za izgradnju proizvodnog objekta sa administrativnim delom, magacinskim prostorom i garažom, spratnosti P do P+1 na katastarskoj parceli br. 5295/3 KO OPOVO

Na osnovu  člana 63.stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije” br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13- odluka US , 50/13- odluka US, 98/13- odluka US,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon, 9/20, 52/21...

Budite spokojan gazda svog domaćinstva

Budite spokojan gazda svog domaćinstva

OPOVO, 24. maj 2024 Grad, poplava, oluja, prolećni mraz kod useva i plodova, kao i bolest i nesrećni slučaj, koji za posledicu imaju uginuće, prinudno klanje ili prinudno ubijanje životinja, predstavljaju ogroman, često nenadoknadiv gubitak. Zaključite neko od...

Brantner: Neradni dani tokom predstojećih praznika

Brantner: Neradni dani tokom predstojećih praznika

Neradni dani tokom predstojećih praznika OPOVO, 24. april 2024 – Brantner otpadna privreda obaveštava građane i korisnike svojih usluga da tokom predstojećih praznika neće raditi: SREDA – 01.05.2024 ČETVRTAK – 02.05.2024 PETAK – 03.05.2024 PONEDELJAK –...

najnovije

najčitanije