1

Nacionalna služba za zapošljavanje: SAOPŠTENJE ZA KORISNIKE

SAOPŠTENJE ZA KORISNIKE

Beograd,
31. Mart 2020;

Dana
24. marta 2020. godine, Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o primeni
rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja, iz tih razloga
Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava korisnike o sledećem:

Stranke
koje nisu u mogućnosti da se prijave na evidenciju nezaposlenih i podnesu
zahtev za novčanu naknadu elektronskim putem ili putem pošte, za vreme trajanja
vanrednog stanja, moći će ove radnje da preduzmu po prestanku vanrednog stanja.
Za vreme vanrednog stanja prekinuće se računanje rokova.

Smatraće
se da je dostava rešenja i drugih pismena od strane organa, od kojih počinju da
teku rokovi koji se ne mogu produžiti (prekluzivni rokovi) izvršena kad istekne
15 dana od prestanka vanrednog stanja. Od ovog dana počinje računanje rokova za
izjavljivanje žalbi, prigovora, drugih pravnih sredstava, kao i preduzimanje
radnji koje su vezane za rokove koji se inače ne mogu produžavati. Ako je
stranka blagovremeno podnela podnesak u vreme vanrednog stanja ili pre isteka
15 dana od prestanka vanrednog stanja, nije potrebno da isti ponovo podnosi.

Produžuju
se rokovi za postupanje upravnih organa (rešavanje po zahtevima, žalbama,
drugim pravnim sredstvima kao i drugim podnescima stranaka) i isti će se
produžiti 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Sve
informacije možete pronaći na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs ili se
obratiti nadležnim filijalama putem telefona.