1

Inspekcija za zaštitu životne sredine: OBAVEZA UKLANJANJA RADIOAKTIVNIH GROMOBRANA

OBAVEZA UKLANJANJA RADIOAKTIVNIH GROMOBRANA
Opovo, 04.03.2014.godine
U vezi Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i o nuklearnoj sigurnosti, a na preporuku Agencije za zaštitu od jonizujućeg zračenja i o nuklearnoj sigurnosti, sprovedeno je istraživanje i inspekcijska kontrola usmerana u pravcu detektovanja izvora jonizujućeg zračenja na teritoriji opštine Opovo.
U konrolu su bila uključena sva predilekciona mesta – visoke zgrade prvenstveno građene pre 80-ih godina kada su ugrađivani radioaktivni gromobrani i jonizujući detektori dima, ali i sve ostale zgrade.
Utvrđeno je da se na teritoriji opštine Opovo nalazi samo jedan radioaktivni gromobran na krovu mlina – pekare vlasništvu „Agros “ AD Opovo. Još jedan postojeći radioaktivni gromobran kao i jonizujući detektori dima nalazili su se na krovu silosa i preuzeti su, transportovani i uskladišteni od strane ovlašćenog Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ 2010. godine o trošku vlasnika. U ovom slučaju, takođe, preporučen je ovaj zakonski postupak.
Ovim Zakonom propisuju se mere zaštite života i zdravlja ljudi i zaštite životne sredine od štetnog dejstva jonizujućeg zračenja i mere nuklearne sigurnosti. Zakonom je zabranjena ugradnja radioaktivnih gromobrana i jonizujućeg detektora dima i propisano je njihovo uklanjanje do 23. maja 2014. godine.
Radioaktivni gromobrani karakterističnog su izgleda na  visokom postolju i kružnim delom na vrhu i emituju radonuklide kobalt 60 te i europijum 152 i 154.
U slučaju prisustva još nekog radioaktivnog gromobrana, potrebno je prijaviti opštinskoj inspekciji za zaštitu životne sredine.