OPŠTINA OPOVO, OPŠTINSKA UPRAVA; Odeljenje za imovinsko pravne, stambene poslove, urbanizam i građevinarstvo

February 12, 2014

Na osnovu člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu

(„Sl. Glasnik RS“, br.135/2004 i 36/2009
OPŠTINA OPOVO, OPŠTINSKA UPRAVA,
Odeljenje za imovinsko pravne, stambene poslove, urbanizam i građevinarstvo

objavljuje

OBAVEŠTENJE

Da je postupajući po zahtevu Opštine Opovo – Opštinske uprave za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta ADAPTACIJE I SANACIJE DELA OBJEKTA „VILA HELENA“na kat. parceli top.br. 5019, K.O. Opovo , 11.02.2014. godine nadležni organ doneo rešenje kojim je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja datog projekta na životnu sredinu.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid u podatke i dokumentaciju radnim danom u nadležnom Odeljnju Opštinske uprave Opovo, a žalbu na doneto rešenje mogu izjaviti  u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16 – Novi Sad, preko ovog organa.

pročitajte još i

najnovije

najčitanije