Oglas: JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČКOG PROJEКTA ZA POTREBE URBANISTIČКO – ARHITEКTONSКE RAZRADE LOКACIJE ZA IZGRADNJU SPORTSКO REКREATIVNOG HOTELSКOG КOMPLEКSA NA К.P.2050/3КO BARANDA

image_pdfimage_print

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („ Službeni glasnik RS“, br.72/209, 81/2009-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka, 132/2014, 145/2014 i 83/2018 i 31/2019) Pravilnika o sadržini načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, br.32/2019) Opštinska uprava opštine Opovo, Odeljenje za imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine :

oglašava javnu prezentaciju urbanističkog projekta za potrebe urbanističko – arhitektonske razrade lokacije za izgradnju sportsko rekreativnog hotelskog kompleksa na k.p.2050/3ko Baranda

1.Javna prezentacija Urbanističkog projekta za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije za izgradnju sportsko rekreativnog hotelskog kompleksa na k.p.2050/3 КO BARANDA, investitora „RIBARSTVO“ AD BARANDA iz Barande, obaviće se u holu zgrade Opštinske uprave Opovo ulica Borisa Кidriča br.10 u periodu od 17.07.2019.godine do 24.07.2019.godine.

2.Obrađivač predmetnog Urbanističkog projekta je „ FORMA PLAN“DOO BEOGRAD ,Njagoševa 71 .

3.Ovlašćena lica za davanje obaveštenja su Rade Cvetanović i Jasna Кočović na telefon 013/681 212 ili 681 666

4.Urbanistički projekat biće dostupan na uvid zaiteresovanoj javnosti u digitalnom obliku ,u toku trajanja javne prezentacije , na zvaničnoj internet adresi Opštine Opovo ( www.opovo.org.rs.) i lokalnom glasilu „Glas Opova“(www.glasopova.rs).

5.Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat , kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanoj formi na Nacrt urbanističkog projekta Odeljenju za imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine,putem pisarnice Opštinske uprave opštine Opovo, ul.Borisa Кidriča br.10, poštanski broj 26 204 Opovo, najkasnije do poslednjeg dana trajanja javne prezentacije zaključno sa 24.07.2019.godine.