Skupština opštine Opovo: U PONEDELJAK 25. SEDNICA LOKALNOG PARLAMENTA

image_pdfimage_print

U PONEDELJAK 25. SEDNICA LOKALNOG PARLAMENTA

Opovo, 17. mart 2019;

Predsednik Skupštine opštine Opovo Dragan Ugrinov zakazao je 25. sednicu lokalnog parlamenta za 18. mart u ponedeljak. Na dnevnom redu je 20 tačaka.

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 24. sednice Skupštine opštine Opovo;

2. Razmatranje predloga i  usvajanje Statuta opštine Opovo;

3. Utvrđivanje predloga Odluke o izmenama Odluke o budžetu opštine Opovo za 2019. godinu sa izmenama Kadrovskog planom Opštinske uprave Opovo;

4. Razmatranje predloga  i  usvajanje Odluke o pristupanju izradi grba i zastave opštine Opovo;

5. Razmatranje predloga i  donošenje Odluke o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Opovo za 2018. godinu;

6. Razmatranje predloga i  donošenje Odluke o mreži javnih osnovnih škola;

7. Razmatranje predloga i  donošenje Odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na području opštine Opovo;

8. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja  u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;

9. Razmatranje predloga i usvajanje Strategije upravljanja rizicima  za 2019-2021. godinu;

10. Razmatranje predloga i usvajanje Programa korišćenja sredstava  budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Opovo za 2019. godinu.

11. Razmatranje predloga i usvajanje Programa korišćenja sredstava ostvarenih od naknada za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa opštine Opovo za 2019. godinu;

12. Razmatranje predloga i usvajanje Godišnjeg plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Opovo za 2019. godinu;

13. Razmatranje i usvajanje Izeštaja o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2018. godinu;

14. Razmatranje Plana i programa rada Opštinske narodne biblioteke Opovo za 2019.godine i donošenje rešenja o davanju saglasnosti na Plan i program;

15. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinske narodne biblioteke Opovo za 2018. godine;

16. Razmatranje polugodišnjeg Izveštaja o radu PU „Bambi“ Opovo za radnu 2018 -2019.godinu;

17. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova  Izborna komisija opštine Opovo u stalnom sastavu;

18. Razmatranje predloga i donošenje rešenja o izmenama Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja Opovo.

19. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o   obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;

20. Odbornička pitanja.