Skupština opštine Opovo: USVOJEN REBALANS BUDŽETA, NOVI ODBORNIK DRAGAN ANDREJIĆ

USVOJEN REBALANS BUDŽETA, NOVI ODBORNIK DRAGAN ANDREJIĆ
Opovo, 15. maj 2018;
Umesto nedavno preminulog odbornika Nebojše Jankovića iz Sefkerina, na današnjoj sednici potvrđen je mandat Draganu Andrejiću iz Sakula sa izborne liste Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje.

Skupština je usvojila predlog rebalansa opštinskog budžeta za 2018. godinu. Nenamenski transfer od Republike  u iznosu od 20 miliona dinara povećava planirana sredstva, a tokom godine očekuje se i prenos transfernih sredstava za projekat komasacije u Barandi, što će omogućiti realizaciju ovog projekta po prethodno utvrđenom planu.

Kada su u pitanju izvorni prihodi opštine, očekuje se veći priliv po osnovu naplate zakupa i s tim u vezi povećanje prihoda od imovine i prodaje dobara i usluga.

Povećavaju se i preneta neutrošena sredstva iz 2017. godine za 6,5 miliona dinara i iznose ukupno 11,385.380 dinara, a radi se o namesnkim sredstvima koja su uplaćena 2017. godine od strane viših nivoa vlasti i njihova realizacija je predviđena 2018. godine. Iz prenetih sredstava finansiraju se sledeći projekti: izrada strategije održivog razvoja, postavljanje turističke signalizacije, izgradnja autobuskih stajališta, postavljanje brzinskog displeja, izgradnja mini pič terena u Sakulama i postavljanje računarske mreže i hotspot lokacija u osnovnoj školi.

Povećava se iznos planiranih sredstava za nastavak radova na rekonstrukciji vodovodne mreže gde su obezbeđena sredstva od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, a Opština Opovo je u obavezi da obezbedi sopstveno učešće od 30% ukupnog iznosa. Kada su u pitanju novi projekti, rebalansom se izdvajaju i sredstva za asfaltiranje ulica u Sefkerinu.

Pored rebalansa usvojene su Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izmeni ugovora o zakupu poslovnih prostora zaključenih između mesnih zajednica kao zakupodavca i fizičkih i pravnih lica; Odluka o izmenama i dopunama Odluke o privremenom postavljanju montažnih i pokretnih objekata na javnim površinama; Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju naknada o zaštiti i unapređenju životne sredine; Odluka o nekategorisanim putevima; Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u opštini Opovo; Pravilnik o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja; Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Mladost“ Opovo o kreditnom zaduženju preduzeća. Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Opštinske narodne biblioteke Opovo; Polugodišnji izveštaj o radu PU „Bambi“ Opovo i Izveštaj o radu direktora za radnu 2017/2018. godinu; Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Opovo za 2017.godinu; Izveštaj o radu Saveta za zdravlje za 2017. godinu (informativno).